ΙΤΥΕ «Διόφαντος»: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ /ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)/ Β’ ΚΎΚΛΟΣ»

Έδρα: Αθήνα

Το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης

ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΠΕ

Κ1.5 Απαιτούμενα προσόντα
 Πτυχίο ΑΕΙ
 Τεκμηριωμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών
 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου Β2)
Κ1.6 Επιθυμητά Προσόντα
 Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Πληροφορική (Κριτήριο Α1)
 Εργασιακή εμπειρία από συμμετοχή στην οργάνωση ή και παρακολούθηση καλής
εκτέλεσης ή και διαχείριση προγραμμάτων – έργων (συγχρηματοδοτούμενων,
ευρωπαϊκών κ.α.) με αντικείμενο την εκπαίδευση / κατάρτιση (Κριτήριο Β1)
 Εργασιακή εμπειρία σε τομείς υποστήριξης ή και εξυπηρέτησης κοινού (Κριτήριο Β2)

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 28/07/22