ΙΤΥΕ «Διόφαντος» :ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ /ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ»

Έδρα: Πάτρα

Το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Α) ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η’ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ/ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) (ΠΟΛΎ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)
Β) ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ
ΑΕΙ (ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ)
(ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 28/07/22