ΕΘΑΑΕ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης της πορείας φοιτητών και αποφοίτων ΑΕΙ στην αγορά εργασίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5089206 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο), καλούμενο εφεξής “συνεργάτης”, για την παροχή επιστημονικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της παραπάνω πράξης. Ο συνεργάτης που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με την ΕΘΑΑΕ.

Δ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
Δ1. Απαιτούμενα προσόντα (επί ποινή αποκλεισμού)

 1. Πτυχίο οικονομικών επιστημών ή επιστημών διοίκησης ή θετικών επιστημών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγούς ΑΕΙ της αλλοδαπής (αναγνωρισμένου ως ισότιμου και αντιστοίχου από τον ΔΟΑΤΑΠ).
 2. Πιστοποιημένη γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Ως προς τον τρόπο απόδειξης του προσόντος, βλ. ισχύον «Παράρτημα Γνώσης Χειρισμού Η/Υ – Τρόπος Απόδειξης»
  [http://www.asep.gr].
 3. Πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ2/C2). Ως προς τον τρόπο απόδειξης του προσόντος, βλ. ισχύον «Παράρτημα Γνώσης Γλωσσομάθειας – Τρόπος Απόδειξης»
  [http://www.asep.gr].

Δ2. Συνεκτιμώμενα – επιθυμητά προσόντα (με μονάδες βαθμολόγησης/συντελεστές βαρύτητας)

 1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών οικονομικών επιστημών ή επιστημών διοίκησης ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγούς ΑΕΙ της αλλοδαπής (αναγνωρισμένου ως ισότιμου και αντιστοίχου από τον ΔΟΑΤΑΠ) (20 μονάδες βαθμολόγησης – 20 %)
 2. Επαγγελματική εμπειρία στην απασχόληση φοιτητών και την απορρόφηση αποφοίτων στην αγορά εργασίας (30 μονάδες βαθμολόγησης – 2 μονάδες ανά μήνα επαγγελματικής εμπειρίας και μέχρι 30 μονάδες μέγιστο – μέχρι 30%)
 3. Δημοσιευμένες εργασίες και μελέτες για θέματα διοίκησης ποιότητας και απασχόλησης (5 μονάδες βαθμολόγησης ανά μελέτη/εργασία και μέχρι 20 μονάδες μέγιστο – μέχρι 20%)
 4. Δομημένη συνέντευξη (μέχρι 30 μονάδες βαθμολόγησης – 30%) με τις παρακάτω θεματικές ενότητες ερωτήσεων:
  i) η αντίληψη του υποψηφίου για τον ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης (στην ενότητα αυτή λαμβάνεται υπόψη και το κείμενο «πρότασης» των 500 λέξεων του υποψηφίου (μέχρι 20 μονάδες – 20%)
  ii) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα (μέχρι 5 μονάδες – 5%)
  iii) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης του έργου (μέχρι 5 μονάδες – 5%)

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο