Δύο διαχειριστές ιστοσελίδας – επικοινωνίας με σχολεία στο Ελληνικό κέντρο κινηματρογράφου

Απόδειξη με προσκόμιση κατάλληλων δικαιολογητικών (on/off κριτήρια):
–> Πτυχίο ΑΕΙ σε ανθρωπιστικές σπουδές
–> Επαγγελματική εμπειρία στην παραγωγή τουλάχιστον μίας (1) κινηματογραφικής
εκδήλωσης
–> Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Έλεγχος Δεξιοτήτων στο πλαίσιο συνέντευξης:
–> Αντίληψη και κατάλληλη προσέγγιση για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της θέσης
(15/30)
–> Άριστη γνώση του κινηματογραφικού χώρου σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο
(7,5/30)
–> Ικανότητα προφορικής επικοινωνίας και ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας
(7,5/30)

  • Σύμβαση έργου για 11 μήνες

Περισσότερες πληροφορίες : https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9D7%CE%A8469%CE%97%CE%99%CE%A7-%CE%A6%CE%A47?inline=true

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων : 26/7/2022 και ώρα 14.00.