Ακαδημαϊκοί υπότροφοι στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας – Διοίκηση Επιχειρήσεων

Περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη : https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A73%CE%9C46%CE%A8%CE%963%CE%A0-%CE%95%CE%99%CE%92?inline=true

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων : Τετάρτη 27.07.2022 και ώρα 14:00