2 θέσεις στο Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστήμων & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» – Αγία Παρασκευή Αττικής

ο Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστήμων & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016 και του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017, καθώς και την απόφαση του ΔΣ συνεδρία 709η, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου για δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «HARMONISE: Towards harmonisation in licensing of future nuclear power technologies in Europe» (Ε12551) HORIZON EURATOM/ Grant Agreement101061643).

Θέση 1: Μία (1) θέση με αντικείμενο τη διοικητική/διαχειριστική υποστήριξη ερευνητικού έργου καθώς και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του.

Θέση 2: Μία (1) θέση με αντικείμενο τη διάχυση και επικοινωνία των αποτελεσμάτων ερευνητικού έργου.

Πηγή/περισσότερες πληροφορίες : https://www.demokritos.gr/jobs/015-2022-2080/