Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Retrofitting Existing Fluidized Bed Power Plants for Waste-Derived Fuels and CO2 Capture» – «REBECCA» @ EKETA/ΙΔΕΠ

Θεσσαλονίκη, Ιουλ 04 2022 – Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν υπογεγραμμένη αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την επισυναπτόμενη προκήρυξη.

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 20-07-2022 και ώρα 10:30  
 
ΑΔΑ προκήρυξης: ΨΗ89469ΗΡ8-8ΩΝ

Αποστολή Δικαιολογητικών :

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://jobs.certh.gr/

Πηγή : https://www.certh.gr/85F8C14B.el.aspx