Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τίτλο «Στατιστική και Αναλογιστικά – Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά» Ακαδ. Έτος 2022-23

Το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Στατιστική και Αναλογιστικά – Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά», το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με περαιτέρω εξειδίκευση σε μια από τις κατευθύνσεις:

  1. Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων (ΣΑΔ)
  2. Αναλογιστικά και Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά (ΑΧΜ).

Η χρονική διάρκεια φοίτησης ανέρχεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης (ή πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα μερικής φοίτησης), με το τελευταίο εξάμηνο να διατίθεται για την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31/08/2022 και ώρα 23:59.