Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΠΜΣ με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων (ΟΣΚΠ)» – “Integrated Product Design & Innovation (IPDI)” Ακαδ Έτος 2022-23

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.syros.aegean.gr) οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων (ΟΣΚΠ)» – “Integrated Product Design & Innovation (IPDI)”, το οποίο επανιδρύθηκε με την υπ’ αρ. 2732/27.04.2018 απόφαση Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Φ.Ε.Κ. 2822 / Β’ /16.07.2018), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, όπως ισχύει σήμερα.

Υποβολή υποψηφιοτήτων
H υποβολή υποψηφιότητας γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΝΑΥΤΙΛΟΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες του εγχειριδίουχρήσης. (https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf)

Περισσότερες πληροφορίες στο εγγραφο

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 11/09/22