Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο ΔΔΠΔΣ «Ελληνική Φιλοσοφία- Φιλοσοφία των Επιστημών»

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ιδίου Πανεπιστημίου και με το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, συνεχίζει και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών», στο οποίο εντάσσεται και το οικείο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής καλούνται από 1 Οκτωβρίου 2022 έως 20 Οκτωβρίου 2022 να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, για την πλήρωση επτά (7) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στο Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών «Ελληνική Φιλοσοφία- Φιλοσοφία των Επιστημών» σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (αρ. συν. 160/06-06-2022), τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/4-08-2017, τ. Α’) και τον οικείο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών (Φ.Ε.Κ. 4360/5-10-2020, τ.Β’).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν οι υποψήφιοι που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) να είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι.(Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ·
β) να είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών(Δ.Μ.Σ.)στη Φιλοσοφία ή σεσυναφή γνωστικό κλάδο των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (άρθρο 46 του Ν.4485/2017).
Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν λάβει υποτροφία εσωτερικού του Ι.Κ.Υ. γίνονται δεκτοί καθ’ υπέρβαση του προβλεπομένου αριθμού και εκτός διαδικασιών επιλογής.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. σχετική αίτηση, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής, καθώς και (κατόπιν προσυνεννόησης) ο προτεινόμενος ως επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής
β. αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων
γ. αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φιλοσοφία ή σε συναφή γνωστικό κλάδο
δ. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
ε. ερευνητική πρόταση διδακτορικής διατριβής, έκτασης 2000-3000 λέξεων με ενδεικτική έγκριτη διεθνή βιβλιογραφία- στ. πτυχία ξένων γλωσσών
ζ. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εκπονεί διδακτορική διατριβή ούτε έχει υποβάλει διδακτορι-κή διατριβή για κρίση, με ίδιο ή παρόμοιο θέμα, σε άλλο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
η. φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
θ. δύο (2 )φωτογραφίες·
ι. δύο (2) συστατικές επιστολές

Η επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων πραγματοποιείται με τη συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων:
α. επάρκεια, πρωτοτυπία και τεκμηρίωση της υποβληθείσης ερευνητικής πρότασης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
β. εγγύτητα της ερευνητικής πρότασης με το θέμα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασία
γ. μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία
δ. πρόσθετοι τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών
ε. δημοσιευμένο έργο,συναφές με τη Φιλοσοφία
στ. αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία
ζ. πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών
η. προφορική συνέντευξη
θ. συστατικές επιστολές

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας (κ. Φανή Ευσταθίου, τηλ. 2651-00-7405, e-mail: fefstathiou@uoi.qr).

Προκήρυξη

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 20/10/2022

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokyriksi_phd/2022-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ekponisi-didaktorikis-diatrivis-sto-ddpds-elliniki-filosofia-filoso,1956