προσλήψεις 2 ατόμων στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου

Ο Δήμος Ρόδου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά» Άξονας Προτεραιότητας 4 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού» Ε.Π.«Νότιο Αιγαίο 2014-2020 του Δήμου Ρόδου, που εδρεύει στη Ρόδο της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα
αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 8/07/22 – 18/07/22