Διεύθυνση Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Συντονιστής Διασφάλισης Εσόδων

Σύντομο προφίλ ρόλου: Ο ρόλος υποστηρίζει την ανάλυση δεδομένων και την συμφωνία των εσόδων της Διεύθυνσης Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η θέση έχει έδρα τις εγκαταστάσεις του Σταθμού Διοδίων Αφιδνών (Δήμος Ωρωπού, πλησίον Αγίου Στεφάνου Αττικής).


Αρμοδιότητες:
 Πραγματοποιεί αναλύσεις και συμφωνίες των εσόδων των διοδίων.
 Ελέγχει το σύστημα είσπραξης διοδίων, αναλύει τις διακυμάνσεις των εσόδων και προετοιμάζει σχετικές αναφορές.
 Υποστηρίζει τη διαδικασία ελέγχου, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με όλες τις πολιτικές και τα συστήματα της εταιρείας.
 Συμμετέχει στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου εσόδων.
 Συντονίζει τους ελέγχους συμμόρφωσης των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) και πραγματοποιεί συμφωνίες μεταξύ των απαιτήσεων των ΣΕΑ και των εισπράξεων.


Απαραίτητα Προσόντα:
 Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στον κλάδο των Οικονομικών με κύρια κατεύθυνση τη Λογιστική
 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε σχετικό τομέα, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 3-5 χρόνια προηγούμενης σχετικής εμπειρίας στα εξής:
o Έλεγχος Οικονομικών Μεγεθών
o Ανάλυση & Συμφωνία Δεδομένων
 Έμπειρος χρήστης του MS Office
 Η πλήρης γνώση του MS Excel (Pivots, Vlookup, συναρτήσεις κλπ.) θα προτιμηθεί
 Άριστη χρήση της αγγλικής γλώσσας


Ιδανικό Προφίλ Υποψηφίου:
 Αποτελεσματική επικοινωνία
 Έμφαση στη Λεπτομέρεια, Μεθοδικότητα & Οργάνωση
 Διαχείριση χρόνου και προτεραιοτήτων
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο hr@neaodos.gr αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης TC-0722