Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ: «Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία» Ακαδ. Έτος 2022-23

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 την εισαγωγή:
Μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο ΠΜΣ «Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία»

Το ΠΜΣ στοχεύει στην προαγωγή της συστηματικής γνώσης και της έρευνας στο χώρο της Μελέτης του Φύλου, στη μελέτη του έμφυλου χαρακτήρα των κοινωνικών σχέσεων και στην τεκμηρίωση της κοινωνικής ανισότητας σε θέματα φύλου. Τα στοιχεία που συνθέτουν τη φυσιογνωμία του ΠΜΣ είναι η διεπιστημονικότητά του, η διαπολιτισμική του προσέγγιση, καθώς και η έμφαση στις ποιοτικές κυρίως μεθόδους έρευνας και ιδιαίτερα στην εθνογραφική και ιστοριογραφική προσέγγιση.
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην κατεύθυνση των
Μελετών για το Φύλο και πλαισιώνεται από μια σειρά μαθημάτων/διαλέξεων από
διδάσκοντες/ουσες του Τμήματος και επισκέπτες καθηγητές/ήτριες ή ερευνητές/ήτριες ή επιστήμονες/ημόνισσες της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται σε ενάμιση (1,5) ημερολογιακό έτος. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων κατά τη διάρκεια των δύο διδακτικών εξαμήνων, ο/η φοιτητής/-τρια εκπονεί στο τρίτο εξάμηνο Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης, η οποία είναι υποχρεωτική για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).
Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. και την απόκτηση Μ.E.Ε., προβλέπονται δίδακτρα ύψους 500 ευρώ για το σύνολο της φοίτησης, που καταβάλλονται σε δύο δόσεις .
Για το ακαδ. έτος 2022-2023 θα γίνουν δεκτοί/ές δεκατρείς (13) μεταπτυχιακοί/ές
φοιτητές/ήτριες, κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων όλων των Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Επίσης, γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι οι απόφοιτοι/ες από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και από τη Σχολή Ικάρων (άρθρο 88 Ν.3883/2010 ΦΕΚ 167/24-9- 2010, τ. Α΄). Επίσης, γίνονται δεκτοί/ές και πτυχιούχοι από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 38 Ν.4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α΄). Eπίσης, γίνονται δεκτοί/ές επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση έως την ημερομηνία εξέτασης της υποψηφιότητας τους από την τριμελή Επιτροπή.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του
ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση:
https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι τις 1.09.2022 και ώρα 23.59΄ αφού ακολουθήσουν
προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης:
https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 1/09/22, 23.59

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο