Παράταση της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ένταξης στο μητρώο εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), ανακοινώνει την παράταση λόγω τεχνικών προβλημάτων της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ένταξης νέων μελών και επικαιροποίησης των στοιχείων των ενταγμένων μελών στο Μητρώο ΣΔΕ, έτους 2022, της Α.Π. 660/3/17985/14-06-2022 Πρόσκλησης, στο πλαίσιο της Πράξης Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ΟΠΣ: 5002546.

Α. οι νέοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξης στο Μητρώο Σ.Δ.Ε. στη διεύθυνση https://mitrwosde.inedivim.gr στην οποία θα επισυνάψουν όλα τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με την ΑΠ: 660/3/17985/14-6-2022 (ΑΔΑ: ΕΧΦΛ46ΨΖΣΠ-ΖΒΤ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Β. τα ήδη ενταγμένα μέλη του μητρώου καλούνται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία της αίτησής τους εφόσον το επιθυμούν, στη διεύθυνση https://mitrwosde.inedivim.gr.

Νέα καταληκτική ημερομηνία έως 1/7/2022 ώρα 15:00.