Πρόσληψη 122 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων

Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν είκοσι δύο (122) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Διαχείρισης & Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών και των Περιφερειακών Υπηρεσιών αυτού, που εδρεύουν ανά την Επικράτεια.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΓΛΥΠΤΩΝ
 • ΠΕ ΖΩΓΡΑΦΩΝ
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 • ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ
 • ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
 • ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ειδίκευση Λίθου)
 • ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
 • ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Οι αιτήσεις για την κάλυψη των 122 θέσεων της ΣΟΧ 2/2022, για την Αθήνα και για όλες τις κατά τόπους υπηρεσίες, θα γίνονται δεκτές από 26/06/2022 μέχρι και 05/07/2022.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή TE ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση, ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Πηγή : https://www.eduguide.gr/nea2022/proslhpsh-120-atomwn-me-symbash-orismenoy-xronoy-ston-organismo/

Περίοδος αιτήσεων : 26/06/2022 μέχρι και 05/07/2022.