Πρόσκληση για υποψήφιους διδάκτορες από το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 70/1.6.2022 (θέμα 9ο) απόφαση της Συνέλευσής του, προκηρύσσει εννέα (9) νέες θέσεις υποψηφίων διδακτόρων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετική αίτηση στα παρακάτω προτεινόμενα γνωστικά πεδία / θέματα από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ΔΕΞΥΣ:

1. Οικονομία του δάσους και βιώσιμη ανάπτυξη (Εισηγητής: Παπαδόπουλος Ιωάννης).
2. Στρατηγικές προώθησης κυκλικής οικονομίας ξύλινων δομικών κατασκευών (Εισηγητής: Παπαδόπουλος Ιωάννης).
3. H Επιχειρηματικότητα και η βιοτεχνική δυναμική στη Δημιουργική Χειροτεχνία (Εισηγήτρια: Καραγκούνη Γλυκερία).
4. Η επανεξέταση των χειροτεχνικών κλάδων στην εποχή του Industry 4.0 (Εισηγήτρια: Καραγκούνη Γλυκερία).
5. Ο ρόλος του clustering / networking στη ΔΧ – επιχειρηματικά οικοσυστήματα (Εισηγήτρια: Καραγκούνη Γλυκερία).
6. Αξιοποίηση λιγνινοκυτταρινικής βιομάζας για παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. (Εισηγητής: Νταλός Γεώργιος).
7. Ανάπτυξη συστήματος έξυπνης 3D εκτύπωσης για βελτιστοποίηση ενέργειας βασιζόμενο σε ψηφιακό δίδυμο για εξαρτήματα επίπλων (Εισηγητής: Κεχαγιάς Ιωάννης).
8. Τεχνητή Νοημοσύνη και Επιστήμη Δεδομένων (Εισηγητής: Καραγεώργος Αντώνης).
9. Κατανεμημένη Νοημοσύνη και Εμβυθιστική Πραγματικότητα (Εισηγητής: Καραγεώργος Αντώνης).

Υποβολή αιτήσεων για την έναρξη της διατριβής από το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023: έως 31 Αυγούστου 2022.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσα σε φάκελο υποψηφιότητας και είναι τα εξής:
1. Έντυπη συμπληρωμένη αίτηση, η οποία είναι αναρτημένη στη διεύθυνση εδώ.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής, όπου αναπτύσσεται η πρόταση εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής με πληρότητα, και συμπεριλαμβάνει τα εξής:

• ελληνικό και αγγλικό τίτλο,
• λέξεις κλειδιά,
• συνοπτική περιγραφή (200-400 λέξεις),
• βασικό σκοπό – ερευνητικά ερωτήματα (200-400 λέξεις),
• ανασκόπηση βιβλιογραφίας (300-600 λέξεις),
• μεθοδολογία έρευνας (400-600 λέξεις),
• βιβλιογραφικές αναφορές,
• αιτιολόγηση πρωτοτυπίας της έρευνας και καταλληλόλητα υλοποίησής της στο Τμήμα ΔΕΞΥΣ.

4. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος επικυρωμένο, με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον έχει αποκτηθεί από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.
5. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επικυρωμένο, ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) του άρθρου 46 του Ν. 4485/2017 και με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον έχει αποκτηθεί από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.
6. Πιστοποιητικά αναλυτικών βαθμολογιών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
7. Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης μιας ξένης γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον B2. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20/14.4.2020 (θέμα 4ο) της Συνέλευσης του Τμήματος ΔΕΞΥΣ, το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Β2) αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους: α) Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003, β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της ξένης γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο, γ) Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και φιλολογίας ή πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, δ) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, ε) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
9. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

H επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων, εφόσον πληρούν τις παραπάνω συνθήκες, γίνεται με συνεκτίμηση των εξής βασικών και συμπληρωματικών κριτηρίων (αναλυτικά εδώ).

Για περισσότερες λεπτομέρειες της διαδικασίας εκπόνησης διδακτορικής διατριβής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας διδακτορικών σπουδών του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (ΦΕΚ 4259/20.11.2019, τεύχος Β’)

Σημειώνεται ότι ο φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να αποσταλούν στην παρακάτω διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού, Β. Γρίβα 11-13, 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
με την ένδειξη: «Κατάθεση Υποψηφιότητας για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής».

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: g-fwsd@uth.gr
Για πρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να απευθύνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα: 24410-64730, 24410-64750 & 24410-64732.

Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31/08/22

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokyriksi_phd/2022-prosklisi-gia-ypopsifious-didaktores-apo-to-tmima-dasologias-epistimon-ksylou-shediasmou-tou-panepistimio,1946