Τεχνολόγος Τροφίμων – Αχαρνές 

Μια από τις μεγαλύτερες εισαγωγικές εταιρίες στην Ελλάδα, με μακρόχρονη
εμπειρία στον χώρο των πρώτων υλών τροφίμων, αναζητά 
Τεχνολόγο Τροφίμων
επί πλήρη απασχόληση σε πενθήμερη βάση για τις εγκαταστάσεις της στις Αχαρνές Αττικής.

Κύρια καθήκοντα:

 • Έλεγχος παραλαβών και τήρηση ιχνηλασιμότητας
 • Διεξαγωγή ελέγχων ποιότητας – αναλύσεων προϊόντων, πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας (προδιαγραφές, αναλύσεις, επιστροφές, αποσύρσεις)
 • Οργάνωση και διεξαγωγή δειγματοληψίας προϊόντων, πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας
 • Διαχείριση ποιοτικών προβλημάτων / παραπόνων και επικοινωνία με προμηθευτές εξωτερικού και πελάτες για την επίλυση αυτών
 • Συμμετοχή στη διερεύνηση αποκλίσεων και εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών
 • Συμμετοχή στην παρακολούθηση και εφαρμογή των απαιτήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας
 • Γνώση των διαδικασιών HACCP, ISO, BRC κ.λπ. και μέριμνα για την τήρηση αυτών
 • Παροχή υποστήριξης σε τεχνικό επίπεδο, σε πελάτες: έρευνα, καθοδήγηση, ανάπτυξη προϊόντων, βελτίωση απόδοσης κ.λπ.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ Γεωπόνου ή Χημικού Μηχανικού ή Χημικού ή Επιστήμης Υλικών ή Τεχνολογίας Τροφίμων ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου
 • Ελάχιστη προϋπηρεσία 3-5 ετών σε εταιρία τροφίμων
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού PC και προγραμμάτων MS Office
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Αναλυτική σκέψη και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και δυνατότητα ένταξης και εργασίας σε ομάδα
 • Υψηλό επίπεδο προσωπικής και επαγγελματικής δεοντολογίας και ακεραιότητας
 • Ικανότητα εργασίας: υπό συνθήκες πίεσης, στη διοίκηση προσωπικού, στη διαχείριση αποθήκης FIFO, FEFO, συστημάτων WMS/ERP
 • Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικότητα
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους)

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD—%CE%91%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%AD%CF%82422/793AF9CB-C17A-6C36-A14B-F4F115D9D69D