ΔΠΜΣ “Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Διοίκηση της Φιλοξενίας και τον Τουρισμό” (Προκήρυξη ακ. έτους 2022-2023)

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Διοίκηση της Φιλοξενίας και τον Τουρισμό» είναι ένα νέο πρόγραμμα του Τμήματος Πληροφορικής σε συνεργασία με το Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου που έχεις ως στόχο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και την ανάπτυξη ικανοτήτων αξιοποίησης των νέων ψηφιακών τεχνολογιών στον κλάδο του Τουρισμού και των επιχειρήσεων φιλοξενίας με σκοπό την ανάπτυξη αλλά και διαχείριση της καινοτομίας σε αυτούς.

Το ΔΠΜΣ καλύπτει ένα ευρύ πεδίο γνωστικών αντικειμένων σε τομείς όπως η αναλυτική μεγάλων δεδομένων, οι συνεργατικές εφαρμογές, το κινητό υπολογίζειν, οι τεχνολογίες διαχείρισης ανθρωπιστικών δεδομένων, οι έξυπνες τεχνολογίες κσι η ψηφιακή αναπαράσταση στον τομέα του Τουρισμού.

Έχει διάρκεια 1,5 έτος και είναι εφικτή η εξ’αποστάσεως παρακολούθηση -σε ποσοστό σύμφωνο με την κείμενη νομοθεσία- των θεωρητικών διαλέξεων μέσω σύγχρονων εργαλείων τηλε-εκπαίδευσης.

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος, οι φοιτητές θα πρέπει να επιτύχουν σε 9 υποχρεωτικά μαθήματα, 4 επιλογής ενώ θα πρέπει να εκπονήσουν και διπλωματική εργασία.

Δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ «Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Διοίκηση της Φιλοξενίας και τον Τουρισμό»  για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

https://tourism.ionio.gr/ditour/gr/news/24107/

Η υποβολή των αιτήσεων έχει διάρκεια έως και τις 22/07/2022.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΠΜΣ:https://tourism.ionio.gr/ditour/gr/online-application/

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα :

https://tourism.ionio.gr/ditour/gr/

Στο Facebook: https://www.facebook.com/mscditour

Γραμματεία ΔΠΜΣ “Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Διοίκηση της Φιλοξενίας και τον Τουρισμό”

Τμήμα Πληροφορικής-Τμήμα Τουρισμού, Ιόνιο Πανέπιστημιο Π.Βράιλα Αρμένη 4, Κέρκυρα, 49100

τηλ: 26610-87961, e-mail: ditour-msc@ionio.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 22/07/2022