Αναλυτής Διαχείρισης Ενέργειας – ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. – Αθήνα

Η εταιρεία ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. αναζητεί Αναλυτή Διαχείρισης Ενέργειας
 
Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α συμμετέχει στην καθημερινή διαδικασία πρόβλεψης και δήλωσης φορτίου (ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου) της χονδρεμπορικής αγοράς ενέργειας και διαχειρίζεται θέματα προγραμματισμού στους παραπάνω τομείς.
 
Βασικές Αρμοδιότητες
 • Προβλέπει, δηλώνει και παρακολουθεί το κόστος αγοράς του φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας των τελικών πελατών του Ήρωνα σε όλες τις συνεδρίες και τμήματα της ελληνικής χονδρεμπορικής αγοράς.
 • Αναλαμβάνει τον προγραμματισμό αγοράς και μεταφοράς και την παρακολούθηση του κόστους αγοράς φυσικού αερίου για σκοπούς τροφοδότησης της λειτουργίας των μονάδων παραγωγής και των τελικών πελατών της εταιρείας
 • Διαχειρίζεται τις καθημερινές λειτουργίες στην αγορά φυσικού αερίου και ΥΦΑ (αγορά επόμενης ημέρας, ενδοημερήσια αγορά, κτλ.)
 • Συμμετέχει στην ανάπτυξη επιχειρησιακών εργαλείων και εφαρμογών βασισμένων σε προγραμματισμό
 • Παρακολουθεί τις θέσεις εμπορίας, αντιστάθμισης κινδύνου και συμβολαίων προμήθειας φυσικού αερίου και αναλύει τους κινδύνους και την αποτίμηση αυτών
 • Παρακολουθεί και αναφέρει τα καθημερινά αποτελέσματα εμπορίας (ποσότητες, κόστος, κέρδη/ζημίες)
 • Αναλύει το κόστος αγοράς (πρόβλεψη και απολογισμός) και το επικοινωνεί στο τμήμα Πωλήσεων
Job Requirements
 • Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου/Μηχανολόγου Μηχανικού ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή Επιστήμης Υπολογιστών ή άλλου σχετικού επιστημονικού πεδίου
 • Τουλάχιστον 1 έτος προϋπηρεσίας σε αντίστοιχο ρόλο
 • Βασική γνώση των θεμελιωδών αρχών της αγοράς ενέργειας
 • Εξαιρετική γνώση θεμελιωδών αρχών προγραμματισμού (VBA, Python).
 • Άριστη γνώση MS Office.
 • Αριστη γνώση Αγγλικών
Επιθυμητές Δεξιότητες
 • Άριστη ικανότητα παράλληλης διαχείρισης πολλαπλών εργασιών
 • Ικανότητα αποδοτικής συνεργασίας ως μέλος ομάδας

Πηγή : https://www.kariera.gr/jobs/8440