Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας Ακ. Έτους 2022-2023 από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ

Προκήρυξη:

Η 14η Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, στη συνεδρία της 26-5-2022, αποφάσισε την προκήρυξη προγράμματος μεταδιδακτορικής έρευνας διάρκειας δύο ετών στις εξής ερευνητικές περιοχές:

1. Συμπεριληπτική Εκπαίδευση (δύο θέσεις).
2. Εκπαίδευση και κοινωνική επανένταξη (μία θέση).
3. Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Μεταναστών και Προσφύγων (μία θέση).
4. Ψυχική Υγεία στην Αναδυόμενη Ενηλικίωση (δύο θέσεις).
5. Διδασκαλία θεμάτων της Γεωγραφίας με χρήση πολυμέσων (μία θέση).
6. “Metaverse” και Τεχνολογίες Εμβύθισης στην Εκπαίδευση (μία θέση).

Η Μεταδιδακτορική Έρευνα είναι ακαδημαϊκή έρευνα και σκοπός της είναι ναδιευρύνει την εμπειρία του υποψηφίου σε εξειδικευμένο θέμα και να συμβάλλει στην καλλιέργεια των απαραίτητων δεξιοτήτων και μεθόδων. Η Μεταδιδακτορική Έρευνα ανταποκρίνεται ουσιαστικά στο στόχο του Τμήματος για προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και αναμένεται να οδηγήσει σε πρωτότυπες επιστημονικές δημοσιεύσεις.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:
Ο υποψήφιος, προκειμένου να γίνει δεκτός σύμφωνα με τον κανονισμό του προγράμματος μεταδιδακτορικής έρευνας του Τμήματος, οφείλει:
– να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ομοταγούς του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από το Ελληνικό Κράτος.
– να υποβάλει σχετική έντυπη αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος καθώς και βιογραφικό υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει βιογραφικά στοιχεία, σπουδές, αποκτηθέντες τίτλους σπουδών, επιστημονικές και επαγγελματικές δραστηριότητες (αναγνωρισμένο διδακτικό έργο σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής),ακαδημαϊκές διακρίσεις, δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ή αποδεκτές προς δημοσίευση εργασίες (θα κατατίθεται το πλήρες σώμα των εργασιών), επιμέλειες βιβλίων, συμμετοχή με ανακοίνωση σε συνέδρια κ.λ.π.
Με την αίτηση και το βιογραφικό, καθώς και το υπόμνημα ο υποψήφιος υποβάλλει επίσης παραστατικά πανεπιστημιακών τίτλων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών. Επίσης, οφείλει να καταθέσει έκθεση στην οποία θα τεκμηριώνει επιστημονικά το ενδιαφέρον του για τη συγκεκριμένη ερευνητική περιοχή για την οποία υποβάλλει αίτηση και παράλληλα να καταθέσει σχέδιο εργασίας για το ερευνητικό θέμα που έχει προταθεί από το μέλος ΔΕΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://eprotocol.uoa.gr (17. Αίτηση διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας) από Παρασκευή 10-6-2022 έως και Πέμπτη 30-6-2022 .(τηλέφωνα επικοινωνίας: 2103688081, κ. Ε. Μπρόβα και 2103688003, κ. Μ. Σιώτου).

Προκήρυξη

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 30/06/22

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokyriksi_phd/2022-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ekponisi-metadidaktorikis-ereunas-ak-etous-2022-2023-apo-to-paidago,1940