Προκήρυξη Θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων στο Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (τΠΟΑ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών προτίθεται να καλύψει τις παρακάτω δεκαέξι (16) θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων χωρίς χρηματική αμοιβή, με άμεση έναρξη:
1.    Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική αξιολόγηση περιβαλλοντικών-ενεργειακών προτιμήσεων στον τουρισμό». 
2.    Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης (burn-out) σε διακεκριμένους κλάδους της οικονομίας». 
3.    Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική αξιολόγηση αρχαιολογικών και πολιτιστικών χώρων». 
4.     Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Εθελοντισμός και Τουριστική Ανάπτυξη».
5.    Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Περιφερειακή ανάπτυξη (Regional development)». 
6.    Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Αστική ανάπτυξη (Urban development)». 
7.    Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Χωρική οικονομική ανθεκτικότητα (Spatial economic resilience)». 
8.    Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Χωρικά δίκτυα (Spatial networks)». 
9.    Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Τουριστική Ανάπτυξη». 
10.    Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Τουριστικό Μάρκετινγκ». 
11.    Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά της Υγείας» 
12.    Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά της Ευτυχίας» 
13.    Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομία και Πολιτισμός»
14.  Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομία και Διαφθορά»

Ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος θα πρέπει:

α) να είναι απόφοιτος συναφούς αντικειμένου με το ΠΟΑ πρώτου πτυχίου (κοινωνικών επιστημών) ή και θετικών επιστημών. Τη συνάφεια θα εξετάζει κάθε φορά η αντίστοιχη ΕΑΑ. 

β) να διαθέτει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής, ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, στα γνωστικά αντικείμενα έρευνας και διδασκαλίας του τΠΟΑ ή τα πλέον συγγενή με αυτά (με βαθμό τουλάχιστον λίαν καλώς).

γ) να διαθέτει αποδεικτικό τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα ελεγχθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων (ΕΑΑ) ανά γνωστικό αντικείμενο ως προς την πληρότητα των τυπικών προσόντων. Η συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση της ΕΑΑ, θα αποφασίσει την αποδοχή των υποψηφιοτήτων μετά από συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:
1.    Ακαδημαϊκή επίδοση
2.    Αποδεδειγμένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
3.    Εργασιακή εμπειρία ή/και συμμετοχή σε προγράμματα/μελέτες ή/και επιπλέον σπουδές (ή κατάρτιση) σε αντικείμενα συναφή με το αντικείμενο των υπό προκήρυξη θέσεων
4.    Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.
5.    Δημοσιευμένο έργο σε επιστημονικά περιοδικά/ ανακοινώσεις σε συνέδρια

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον ιστοχώρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (www.aua.gr) και οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι διδάκτορες θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, από 15  Ιουλίου  2022 μέχρι και 31 Ιουλίου 2022  (και ώρα  15:00), στη Γραμματεία του Τμήματος Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (στην Άμφισσα).

Ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει:
1.     Έντυπη ή ηλεκτρονική αίτηση* στην οποία να αναφέρονται μεταξύ άλλων: α) ο βαθμός πτυχίου/μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ο τύπος των πτυχίων, β) τα αναγνωρισμένα διπλώματα γνώσης αγγλικής γλώσσας (π.χ. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, GCE, GCSE, Cambridge Proficiency, TOEFL), γ) η προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής της διατριβής, δ) ο προτεινόμενος τίτλος (στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα), ε) ο προτεινόμενος επιβλέπων της Διδακτορικής Διατριβής.
Οι αιτήσεις (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) θα πρέπει να συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
2.    Ερευνητική πρόταση διδακτορικής διατριβής, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: (α) Τίτλος, θεματική περιοχή, λέξεις κλειδιά, (β) συνοπτική περιγραφή του προτεινόμενου θέματος και ανασκόπηση της σχετικής πρόσφατης σχετικής βιβλιογραφίας, (γ) τεκμηρίωση της συνεισφοράς στην επιστήμη, καθώς και της ερευνητικής πρωτοτυπίας της προτεινόμενης διατριβής, (δ) βασική στόχευση, επιμέρους στόχοι, και αρχικά ερευνητικά ερωτήματα της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής, (ε) προτεινόμενη μεθοδολογία έρευνας, (στ) τεκμηρίωση συνάφειας ή συνέργειας του προτεινόμενου θέματος με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος, (ζ) βιβλιογραφικές αναφορές που εμφανίζονται στην ερευνητική πρόταση της διδακτορικής διατριβής.
3.    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
4.    Αντίγραφο πτυχίου** ή διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής και αναλυτική βαθμολογία σπουδών,
5.    Αντίγραφο διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών Α.Ε.Ι.** της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής και αναλυτική βαθμολογία σπουδών,
6.    Αποδεικτικό τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
7.    Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της χώρας ή καθηγητές της αλλοδαπής, σε φάκελο κλειστό από τον συστήνοντα ή με ηλεκτρονική αποστολή στο email της γραμματείας του τ ΠΟΑ (spoa@aua.gr),
8.    Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν έχει γίνει δεκτός για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σε άλλο Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα ή το εξωτερικό (θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή από το opengov).

Για τις έντυπες αιτήσεις θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.
Δικαιολογητικά που θα σταλούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

*Σημείωση 1: 
 Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ηλεκτρονική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος ΠΟΑ, θα πρέπει να είναι οργανωμένα σε ένα ενιαίο ηλεκτρονικό αρχείο.

**Σημείωση 2:  
Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

Πληροφορίες:
Γραμματεία τΠΟΑ: τηλ. 2265072268, e-mail: spoa@aua.gr 
Αν. Καθηγήτρια Α. Μενεγάκη (ΔΔΣ): amenegaki@aua.gr  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31/07/22

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokyriksi_phd/2022-prokiryxi-theseon-ypopsifion-didaktoron-sto-tmima-perifereiakis-kai-oikonomikis-anaptyxis-tou-geoponikou,1941