Διοικητικά Υπεύθυνος δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων (Πλήρους Απασχόλησης)

ΑΜΕΣΗ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ

Θέση Εργασίας: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ – ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (AD0622)

Σχετικά με την Zeuxis
«Ζεύξη» σημαίνει ένωση, σύνδεση, δεσμός, γέφυρα.
Αυτό επιδιώκει να είναι και η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Ζeuxis που ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2018.
Μία γέφυρα ανάμεσα στους ανθρώπους που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση και σε όλους εμάς που μπορούμε να τους παράσχουμε τη βοήθειά μας.
Ένα χέρι ουσιαστικής βοήθειας με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε ευπαθείς ομάδες ανθρώπων (ανήλικοι, πρόσφυγες, μετανάστες, μονογονεϊκές οικογένειες, θύματα εμπορίας ανθρώπων)
Έναν σύνδεσμο ανάμεσα στο Κράτος, τους κοινωνικούς φορείς και τις οργανώσεις για την προστιθέμενη αξία που η συνεργασία αυτών μπορεί να αποδώσει προς όφελος όλων όσοι χρειάζονται βοήθεια.
Αρωγό όχι μόνον για την κάλυψη των κενών σε συγκεκριμένους τομείς ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά και προσφοράς υψηλού επιπέδου υπηρεσιών για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων.

Η Θέση Αναφέρεται
Στον Συντονιστή της Δομής

Διάρκεια Σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ορισμένου χρόνου. Η σύμβαση είναι πλήρους απασχόλησης, 5ήμερη & 8ωρη εργασία, 40 ώρες την εβδομάδα.

Περιοχή
Αττική

Περιγραφή Βασικών Αρμοδιοτήτων
Κύριες αρμοδιότητες του Διοικητικά Υπεύθυνου είναι:

1) Διεκπεραίωση των διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων της Δομής, ιδίως τήρηση του αρχείου με τις δαπάνες και έκδοση παραστατικών για κάθε συναλλαγή μεταξύ της Δομής και οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.
2) Ανανέωση των προμηθειών της Δομής σε αναλώσιμα και υλικά.
3) Διεξαγωγή κάθε ενέργειας που ανάγεται στη διοικητική, γραμματειακή και διαχειριστική υποστήριξη της Δομής.
4) Αναπαραγωγή εγγράφων και διακίνηση της αλληλογραφίας. που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των φιλοξενούμενων ή των εργαζόμενων

Τυπικά Προσόντα
• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
• Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
• Προηγούμενη συναφής εργασιακή εμπειρία
• Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού και συμμόρφωσης με διαδικασίες
• Δυνατότητα ευελιξίας και προσαρμογής
• Επικοινωνιακές δεξιότητες
• Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
• Ακεραιότητα και υπευθυνότητα
• Ικανότητα διαπραγμάτευσης, επίλυσης προβλημάτων και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.
• Ικανότητα επίλυσης διαφορών και διαχείριση προσωπικού
• Εμπειρία στο μεταναστευτικό – προσφυγικό επιθυμητή

Είστε εσείς ο άνθρωπος που αναζητούμε;
Εάν σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη θέση, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω αίτηση και να μας την αποστείλετε μέσω email στο hr@zeuxis.org.gr, επισυνάπτοντας τα παρακάτω έγγραφα:
1. Βιογραφικό Σημείωμα
2. Φωτοαντίγραφο/α του/ων τίτλου/ων σπουδών
3. Στοιχεία τεκμηρίωσης της προϋπηρεσίας σας & συστατική επιστολή
4. Αντίγραφο Πιστοποιητικού γνώσης ξένων γλωσσών
5. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση γνώσης χρήσης Η/Υ
Κατά την συνέντευξη, θα πρέπει να προσκομίσετε φωτοαντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας.
6. Για να συμπεριληφθείτε στην διαδικασία επιλογής θα πρέπει να υποβάλλετε υπεύθυνη δήλωση (άρθ. 8 ν. 1599/1986) στην οποία θα δηλώνετε τα ακόλουθα: 
«Δεν έχετε υποστεί κυρώσεις (πειθαρχικές, διοικητικές συνέπειες ή ποινικές) για 
ανάρμοστη συμπεριφορά σχετιζόμενη με σεξουαλική εκμετάλλευση και 
κατάχρηση. 
Δεν εκκρεμεί εις βάρος σας διαδικασία έρευνας ή δίωξης για  αδικήματα ή ανάρμοστη συμπεριφορά που σχετίζεται με σεξουαλική εκμετάλλευση και κατάχρηση. 
Δεν έχει εκκινήσει σχετική διαδικασία ή έρευνα εις βάρος σας ή τρίτου και 
αρνηθήκατε να συνεργαστείτε
Δεν έχετε φύγει από εργασία λόγω άρνησης συνεργασίας σε έρευνα σχετιζόμενη με τέτοια αδικήματα». 

Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι με την υποβολή της αίτησης για την θέση εργασίας, δηλώνουν ταυτόχρονα τη συγκατάθεσή τους προς την ΖΕΥΞΙΣ 
όπως η τελευταία επικοινωνήσει με προηγούμενους εργοδότες τους και 
αναζητήσει συστάσεις – μεταξύ άλλων – σχετιζόμενες με την συμπεριφορά τους 
αναφορικά με ανάρμοστη συμπεριφορά σχετικά με αδικήματα σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης και κατάχρησης. 
Η ΖΕΥΞΙΣ στο πλαίσιο της αξιολόγησης της αίτησης εργασίας θα ενεργήσει κατά τηνκρίση της προς την κατεύθυνση της αναζήτησης σχετικών πληροφοριών. 
Η ύπαρξη περιστατικών ανάρμοστης συμπεριφοράς αναφορικά με τέτοια 
αδικήματα αποτελεί σαφώς λόγο απόρριψης της αίτησης εργασίας από την ΖΕΥΞΙΣ και σε περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος απέκρυψε σχετικές πληροφορίες ή προέβη σε ψευδή δήλωση, αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, 
εφόσον αυτή συναφθεί. Ταυτόχρονα ισχύουν οι διατάξεις περί ψευδούς δήλωσης
και η ΖΕΥΞΙΣ επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της. 

Εφόσον επιλεγείτε για τη θέση θα πρέπει επιπροσθέτως να προσκομίσετε πιστοποιητικό ποινικού μητρώου (ή αντίγραφο της σχετικής αίτησης) των τελευταίων 6 μηνών, με το οποίο αποδεικνύεται ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που εύλογα δε θα επέτρεπε να εργάζεται με ανηλίκους ή /και άλλες ευπαθείς ομάδες.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων
10 Ιουνίου 2022

Διαδικασία αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα διενεργηθεί σε δύο (2) στάδια από ομάδα αξιολόγησης που αποτελείται από τουλάχιστον δύο (2) άτομα και έχει οριστεί εγγράφως από το Νόμιμο Εκπρόσωπο. Τα στάδια είναι τα εξής:
1. Στάδιο αξιολόγησης τυπικών προσόντων όπως προκύπτουν από το φάκελο του κάθε υποψηφίου και
2. Στάδιο διεξαγωγής συνεντεύξεων από το νόμιμο εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν άτομο ή από εξουσιοδοτημένη ομάδα διεξαγωγής συνεντεύξεων ή από την ομάδα αξιολόγησης.
Οι υποψήφιοι που καλούνται σε συνέντευξη, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αξιολογούνται και καταγράφονται κατά σειρά κατάταξης.
Οι υποψήφιοι αυτοί θα αξιολογηθούν με αναλογία σε σειρά κατάταξης με βάση:
(α) την προϋπηρεσία τους στο αντικείμενο,
(β) τυχόν προϋπηρεσία/ εμπειρία απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες
(γ) εθελοντική εργασία
(δ) γνώση αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας
(ε) βιογραφικό και
(στ) συνέντευξη.
Υποψήφιοι που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα (τίτλο σπουδών και συναφή εμπειρία) δε θα καλούνται σε συνέντευξη και δεν θα αξιολογούνται.
Τα αποτελέσματα των σταδίων (1) και (2) καταγράφονται αναλυτικά σε πίνακα ο οποίος εγκρίνεται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο.
Από τον πίνακα προκύπτει η σειρά κατάταξης των υποψηφίων, ώστε να αξιοποιηθεί σε περίπτωση μη ανάληψης καθηκόντων ή αποχωρήσεων ή πρόσληψης επιπλέον προσωπικού λόγω αναγκών της συγκεκριμένης Δράσης.
Ημερομηνίες Αξιολόγησης και Διεξαγωγής Συνεντεύξεων
Η αξιολόγηση των τυπικών προσόντων και των βιογραφικών θα ολοκληρωθεί στις 8/6/2022. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για συνέντευξη, θα ειδοποιηθούν μέσω email ή τηλεφωνικά.
Η διεξαγωγή των συνεντεύξεων θα πραγματοποιηθεί στις 14 και 15/6/2022.
Σε περίπτωση τροποποίησης των ημερομηνιών, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω email ή τηλεφωνικά.

Δήλωση Εμπιστευτικότητας
Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Τα βιογραφικά θα διατηρηθούν στο αρχείο μας για περίοδο ίση με τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας της παρούσας θέσης. Σε περίπτωση που η θέση δεν καλυφθεί, η Zeuxis δύναται να επικοινωνήσει εκ νέου με τους υποψηφίους που κατέθεσαν αίτηση.

Πηγή : https://www.zeuxis.org.gr/el/how-to-help/vacancies/29-how-to-help/jobs/498-administration-expert-full-time.html