Ίδρυμα Αττική Παράδοση: Τρεις (3) υποτροφίες αξίας 10.000€ η κάθε μία για σπουδές στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αττική Παράδοση προκηρύσσει τρεις (3) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμιο των Η.Π.Α. και στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σύμφωνα με τους σκοπούς του ιδρύματος που αναφέρονται στο άρθρο 2 και 3 του καταστατικού του (πδ 7/1/1991 Φ ΕΚ Β’136)

Τρεις (3) υποτροφίες με αντικείμενο “Σπουδές Σύγχρονης Ιστορίας” 10.000 (δέκα χιλιάδων) ευρώ εκάστη.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοι, να μην έχουν υπερβεί το 30ο έτος και να έχουν γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακό τμήμα αμερικανικού ή ευρωπαϊκού πανεπιστημίου το αργότερο έως την τελευταία ημέρα υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν προς το Δ.Σ. του Ιδρύματος σε δύο (2) αντίγραφα:

  • βιογραφικό σημείωμα
  • αυτοπεριγραφική έκθεση (personal statement)
  • αντίγραφο των τίτλων σπουδών τους
  • πιστοποιητικό γεννήσεως
  • απόσπασμα ποινικού μητρώου
  • εκκαθαριστικό εφορίας
  • αποδεικτικό της εγγραφής τους σε μεταπτυχιακό τμήμα αμερικανικού ή ευρωπαϊκού πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Μαρίκα Ανδρεάδη στο τηλέφωνο 210 6009800 (The American College of Greece – εσωτ. 1123)

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων με τα παραπάνω δικαιολογητικά ορίζεται η Παρασκευή 1η Ιουλίου 2022 στην διεύθυνση: Εκπαιδευτικό Ίδρυμα “Αττική Παράδοση” Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή 15342 Υπόψη κας Μαρίκας Ανδρεάδη.

Πηγή : https://www.eduguide.gr/nea/idryma-attikh-paradosh-dyo-2-ypotrofies-a3ias-10000-h-ka8e-mia-g/

Καταληκτική ημερομηνία υποβολών : 01/07/2022