Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Προκήρυξη:

Η Συνέλευση Τμήματος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών αποφάσισε στην 11η/18-05-2022 Συνεδρίασή της, τη δημοσίευση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα παρακάτω γνωστικά πεδία:

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια εισαγωγής στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών δίνονται παρακάτω:

1. Επιδράσεις κλίμακας / μεγέθους στη μηχανική συμπεριφορά βραχωδών υλικών: Μη-τοπικά καταστατικά μοντέλα και κριτήρια αστοχίας

2. Προχωρημένη πειραματική διερεύνηση της μηχανικής συμπεριφοράς κοίλων δοκιμίων αμμωδών εδαφών σε μονοτονική και ανακυκλική φόρτιση

3. Ευφυή πρότυπα αξιολόγησης κινητικότητας και ασφάλειας εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης με έμφαση στην ενεργή ή/και διαμοιρασμένη μετακίνηση.

4. Διερεύνηση σχεδιαστικών και λειτουργικών απαιτήσεων αστικού οδικού δικτύου εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης με έμφαση στην ενεργή ή/και διαμοιρασμένη μετακίνηση.

5. Τρωτότητα και ανθεκτικότητα πρανών και τοίχων αντιστήριξης έναντι σεισμικού κινδύνου

6. Τρωτότητα και ανθεκτικότητα σηράγγων και υπόγειων κατασκευών έναντι σεισμικού κινδύνου

Α. Τίτλοι Σπουδών

Α1) Κατοχή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) κατά το άρθρο 46 του Νόμου 4485/2017, σε γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο με ένα τουλάχιστο από τα γνωστικά αντικείμενα του Τ.Π.Μ. Ο βαθμός του διπλώματος θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του «7.5».

Εναλλακτικά

Α2) Κατοχή Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ελληνικού ΑΕΙ ή ομοταγούς Πανεπιστημίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ σε γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο με ένα τουλάχιστον από τα γνωστικά αντικείμενα του Τ.Π.Μ. Ο βαθμός του μεταπτυχιακού διπλώματος θα πρέπει να είναι:

α) Για σπουδές στην Ελλάδα, μεγαλύτερος ή ίσος του «7.5».
β) Για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο, μεγαλύτερος ή ίσος του «70%» και
γ) Για σπουδές στις ΗΠΑ, υψηλότερος ή ίσος του «Β».

Για σπουδές σε άλλες χώρες ,ο απαιτούμενος βαθμός θα καθορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Σε περίπτωση που το κριτήριο της βαθμολογίας στις παραπάνω δύο προϋποθέσεις δεν πληρούται, θα πρέπει συμπληρωματικά να ισχύουν τα παρακάτω:

Α3) Μέση Βαθμολογία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων που έχουν αποδεδειγμένη συνάφεια με την άμεση και ευρύτερη κατεύθυνση της διδακτορικής διατριβής μεγαλύτερη ή ίση του «8.0».

Εναλλακτικά

Α4) Τεκμηριωμένη ικανότητα και προοπτική για έρευνα. Η ερευνητική ικανότητα τεκμηριώνεται:

(α) με τη δημοσίευση τουλάχιστον δύο εργασιών σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ή/και σε πρακτικά εθνικών και διεθνών συνεδρίων με σύστημα κριτών ή/και
(β) με αποδεικτικά 3ετούς κατ’ ελάχιστον ερευνητικής εμπειρίας μετά τον τίτλο προπτυχιακών σπουδών (όπως πχ. ερευνητική απασχόληση σε ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα) ή/και
(γ) με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία υψηλής στάθμης τουλάχιστον πέντε ετών στο άμεσο επιστημονικό αντικείμενο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής.

Β. Επάρκεια Ξένης Γλώσσας

Ο/Η υποψήφιος/ια θα πρέπει να έχει:

Β1) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία θα αποδεικνύεται με ένα από τα παρακάτω:

(α) Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2
(β) TOEFL Paper ≥ 550/677 ή TOEFL IBT ≥ 80/120
(γ) Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (που έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ).

Εναλλακτικά:

Β2) Αντίστοιχη πιστοποίηση για Γαλλική ή/και Γερμανική γλώσσα

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από κάθε υποψήφιο/α είναι τα εξής:

 • Έντυπη αίτηση.
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος επικυρωμένο, με αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επικυρωμένο, με αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Αποδεικτικά στοιχεία (πιστοποιητικά, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων) γνώσης της αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας.
 • Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές σε φακέλους σφραγισμένους από τους συντάξαντες (ονοματεπώνυμο, τίτλος, διεύθυνση και τηλέφωνο του συντάξαντος αναγράφονται και στην αίτηση του υποψηφίου).
 • Περίληψη διπλωματικής εργασίας (εφόσον υπάρχει).
 • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας κλπ. (εφόσον υπάρχουν).
 • Ερευνητική Πρόταση, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ο/Η υποψήφιος/α υποχρεούται να υποβάλει, μαζί με την αίτηση και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, μια Ερευνητική Πρόταση, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

 • Τίτλο, θεματική περιοχή/περιοχές, λέξεις-κλειδιά (από 2 έως 5).
 • Γλώσσα εκπόνησης/συγγραφής της διατριβής.
 • Συνοπτική περιγραφή του θέματος (200-400 λέξεις).
 • Σύνοψη βιβλιογραφικής επισκόπησης σχετικά με το προτεινόμενο θέμα (300-600 λέξεις).
 • Συνεισφορά και πρωτοτυπία της προτεινόμενης διατριβής (200-400 λέξεις).
 • Βασικό σκοπό, στόχους και ερευνητικές υποθέσεις της διδακτορικής διατριβής (200-400 λέξεις).
 • Μεθοδολογία έρευνας (400-600 λέξεις).
 • Προσδιορισμό της προβλεπόμενης διάρκειας των βασικών σταδίων εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, όπως π.χ. βιβλιογραφική ανασκόπηση, συλλογή και επεξεργασία ερευνητικού υλικού, κλπ. (100-300 λέξεις).
 • Βιβλιογραφικές αναφορές.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν σε έντυπη (μέσω ΕΛΤΑ, υπηρεσιών ταχυμεταφοράς ή με φυσική παρουσία κατόπιν ραντεβού και με τη χρήση μάσκας) και σε ηλεκτρονική μορφή.

Προδιαγραφές ηλεκτρονικής υποβολής

To σύνολο των δικαιολογητικών (εκτός των συστατικών επιστολών) θα κατατεθεί σε συμπιεσμένη μορφή (.zip, .rar) που θα περιέχει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, αποκλειστικά σε μορφή PDF. Το αρχείο θα αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gciv@civ.uth.gr.

Έντυπη Αίτηση

Παρατηρήσεις

Να διατηρηθεί η αρίθμηση που υπάρχει στην αρχή του ονόματος των αρχείων ακόμη και αν απουσιάζει κάποιο από τα προαιρετικά δικαιολογητικά. Μέγιστο μέγεθος συμπιεσμένου αρχείου 8Mb. ΠΡΟΣΟΧΗ: OI ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ. Η Γραμματεία θα δέχεται δικαιολογητικά υποψηφίων, καθημερινά από 12:00 έως 13:30, μέχρι και την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 (σφραγίδα υπηρεσίας αποστολής) στην παρακάτω διεύθυνση:

Υπόψη Γραμματείας Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πεδίον Άρεως, 38334 Βόλος

Προκήρυξη

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 30/06/22

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokyriksi_phd/2022-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ekponisi-didaktorikis-diatrivis-apo-to-tmima-politikon-mihanikon-to,1936