Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εισαγωγής για διδακτορικές σπουδές από τη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΕΚΠΑ

Προκήρυξη:

Οι Διδακτορικές Σπουδές της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/ 2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει. Ο κανονισμός λειτουργίας τους έχει λάβει έγκριση από τη Σύγκλητο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (αριθμ. απόφ. 679/26-04-2018, ΦΕΚ 1792/Β΄/1-5-2018) και ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού προσκαλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) στην “Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού”.

Οι προκηρυσσόμενες θέσεις ανά επιστημονικό πεδίο και γνωστικό αντικείμενο για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 είναι οι εξής:

Α. Παιδαγωγικό και Ανθρωπιστικό Πεδίο

1. Φιλοσοφία του Αθλητισμού (1 θέση)
2. Κοινωνιολογία του Αθλητισμού (2 θέσεις)
3. Αθλητική Ψυχολογία (1 θέση)
4. Προσαρμοσμένη Κινητική Δραστηριότητα (2 θέσεις)

Β. Θεσμικό – Οργανωτικό Πεδίο

1. Μεθοδολογία Αθλητικής Έρευνας (2 θέσεις)
2. Ποσοτική Ανάλυση Αθλητικών Αποτελεσμάτων (2 θέσεις)

Γ. Πεδίο Προπονητικής των Αθλημάτων

1. Αθλοπαιδιές (1 θέση)
2. Κλασικός Αθλητισμός (5 θέσεις)
3. Γυμναστική (1 θέση)
4. Υγρός Στίβος (1 θέση)

Δ. Πεδίο Βιολογίας της Άσκησης

1. Αθλητική Βιομηχανική-Κινησιολογία και Εργονομία (2 θέσεις)
2. Εργοφυσιολογία, Διατροφή, Άσκηση και Ποιότητα Ζωής (2 θέσεις)

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής έχει ο/η κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, αναφερόμενου σε απόφοιτους σχολών ή τμημάτων με κύκλο σπουδών διάρκειας 5 ή 6 ετών υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί η σχετική διαπιστωτική πράξη από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (νόμος 4485/2017, άρθρο 46). Σε ειδικές περιπτώσεις π.χ. λόγω ιδιαίτερου επιστημονικού ή επαγγελματικού έργου, έρευνας, δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους κ.ά., γίνεται αιτιολογημένα δεκτός, με απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος ως Υποψήφιος Διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ., υπό την προϋπόθεση ότι θα παρακολουθήσει και τυχόν μαθήματα και θα πληρωθούν εκ μέρους του και άλλες υποχρεώσεις σπουδών που προβλέπονται για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στο αντίστοιχο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, και τις οποίες δεν έχει ο υποψήφιος κατά την υποβολή της αίτησης του. Σε κάθε περίπτωση η Συνέλευση της Σχολής αποφασίζει εάν οι Υποψήφιοι Διδάκτορες πρέπει να παρακολουθήσουν μαθήματα, σεμινάρια, εργαστήρια, να συγγράψουν εργασίες και να δοκιμασθούν σε εξετάσεις εφ’ όλης της ύλης πλέον της διδακτορικής διατριβής και διεξαγωγής έρευνας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eprotocol.uoa.gr/, (Αριθμός 13. Αίτηση υποψηφιότητας για Διδακτορική Διατριβή), από την 5η έως την 9η Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους, επισυνάπτοντας τα παρακάτω:

1. Έντυπο Αίτησης με συμπληρωμένα όλα τα πεδία: εδώ

Στο αρχείο της αίτησης θα συμπεριλάβετε τεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση και προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής (συνοπτικά 3-4 σελίδες, με πλήρη εισαγωγή και μέθοδο) υπογεγραμμένη από τον/την προτεινόμενο/η Επιβλέποντα/ουσα με μονογραφή σε κάθε σελίδα).

Επιπλέον τα παραπάνω κατατίθεται από τον υποψήφιο στην Επιτροπή Βιοηθικής και Δεοντολογίας της Σχολής για έγκριση (αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στον οδηγό σπουδών και στην ιστοσελίδα της Σχολής). Η κατάθεση της αίτησης στην Επιτροπή Βιοηθικής και Δεοντολογίας κοινοποιείται και στη Γραμματεία της Σχολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Phd-SEFAA@phed.uoa.gr), ώστε να περιληφθεί στα απαραίτητα δικαιολογητικά υποψηφιότητας.

2. Τίτλοι Σπουδών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου

3. Αναγνώριση ισοτιμίας του μεταπτυχιακού διπλώματος από το ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού)

4. Αναλυτική Βαθμολογίων Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών

5. Πιστοποιητικού γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου C1 (εδώ)

6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

7. Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας

8. Συστατικές επιστολές από Καθηγητές/τριες Α.Ε.Ι, ή εργοδότες (η μια να είναι από τον/την επιβλέποντα/ουσα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας)

9. Αντίγραφο μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

10. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση την αξιολόγηση, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον 70%, τον αριθμό των προκηρυγμένων θέσεων και τη διαθεσιμότητα του αιτούμενου επιβλέποντα.

Η Συνέλευση της Σχολής, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου, και ορίζει μία τριμελή επιτροπή αξιολόγησης, ανά κατηγορία αιτήσεων. Κάθε τριμελής επιτροπή που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τον/την υποψήφιο/α σε προγραμματισμένη συνέντευξη. Η αξιολόγηση και τελική επιλογή γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: (α) πρωτόκολλο διδακτορικής διατριβής (βαρύτητα 30%), (β) μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (βαρύτητα 20%), (γ) αναλυτική βαθμολογία μεταπτυχιακών σπουδών (βαρύτητα 20%), (δ) επιστημονικές δημοσιεύσεις (βαρύτητα 20%) και (ε) συνέντευξη (βαρύτητα 10%). Οι επιτυχόντες θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Σχολής, από όπου θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι, με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου (Κανονισμός ΕΕ 2016/679 περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) τον οποίο θα λάβουν με την υποβολή της αίτησής του από τη γραμματεία.

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokyriksi_phd/2022-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-eisagogis-gia-didaktorikes-spoudes-apo-ti-sholi-epistimis-fysikis-agogi,1924

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 5/09/22-9/09/22