Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Β Προκήρυξη – Εαρινή ακ. έτους 2021-2022

Προκήρυξη:

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο email: didaktoreschem@uoi.gr ηλεκτρονικά σε ένα ενιαίο αρχείο pdf την αίτησή τους μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παρακάτω από 3-6-2022 έως και 30-06-2022.

Το email θα πρέπει να έχει ως θέμα: « ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΔ_ ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ».

(Όσοι επιλεγούν θα τους ζητηθεί να καταθέσουν μετά την έγκριση της Συνέλευσης και σε έντυπη μορφή την αίτησή τους μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά).

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1045/τ.Β΄/22-03-2018 «Έγκριση κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Χημείας των Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», καλούν τους ενδιαφερόμενους για ένταξη στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Χημείας στα εξής ερευνητικά πεδία:

 • Ανόργανης Χημείας
 • Αναλυτικής Χημείας
 • Οργανικής Χημείας
 • Βιοχημείας
 • Βιομηχανικής Χημείας
 • Χημείας Τροφίμων
 • Φυσικοχημείας
 • Επιστημολογίας 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού, δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν οι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Χημεία ή σε συναφές με τη Χημεία αντικείμενο από Ιδρύματα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80) ως ισότιμα της αλλοδαπής, καθώς επίσης και κάτοχοι intergraded master σε συναφές με τη Χημεία αντικείμενο ( απόφαση Τμήματος αριθμ.συν. 1016/14.5.2020).

Ειδικότερα, η επισυναπτόμενη στην ανακοίνωση αίτηση του υποψηφίου πρέπει να συνοδεύεται από:

 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο του Δ.Μ.Σ.( πρακτικό παρουσίασης της ΜΔΕ για όσους εκκρεμεί η αναγόρευση)
 4. Αναλυτική βαθμολογία ή παράρτημα διπλώματος (προπτυχιακών μαθημάτων)
 5. Αναλυτική βαθμολογία (μεταπτυχιακών μαθημάτων, βαθμός Δ.Μ.Σ.) *δεν ισχύει για κατόχους intergraded master
 6. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της Αγγλικής
 7. Γενική περιγραφή του υπό διερεύνηση θέματος, περίπου 500 λέξεων
 8. Συστατικές Επιστολές (τουλάχιστον δύο).
 9. Δήλωση του υποψηφίου με επιλογή του ερευνητικού πεδίου στο οποίο επιθυμεί να εκπονήσει τη διδακτορική διατριβή του (σημειώνεται στο αντίστοιχο πεδίο στο έντυπο της αίτησης)
 10. Δήλωση του υποψηφίου για τον προτεινόμενο ως Επιβλέποντα Καθηγητή της διδακτορική διατριβής, υπογεγραμμένο από τον Επιβλέποντα Καθηγητή για την αποδοχή (σημειώνεται στο αντίστοιχο πεδίο στο έντυπο της αίτησης)
 11. Πρόταση του προτεινόμενου επιβλέποντα για τα άλλα δυο μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής (σημειώνεται στο αντίστοιχο πεδίο στο έντυπο της αίτησης)

Οι γλώσσες υποβολής του προτεινόμενου τίτλου και του προσχεδίου της διατριβής δύνανται να είναι η Ελληνική ή και η Αγγλική γλώσσα. Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση της αίτησης και τον ορισμό της 3μελους επιτροπής θα πρέπει να οριστεί το θέμα της διδ.διατριβής.

Η Ε.Δ.Σ., κατόπιν συνεννόησης με τον επιβλέποντα καθηγητή δύναται, κατά περίπτωση και εφόσον κρίνει πως είναι αναγκαίο, να εισηγηθεί την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων από τα Π.Μ.Σ. του Τμήματος. Σε αυτή την περίπτωση, ο υποψήφιος διδάκτορας οφείλει να περατώσει τα μαθήματα με επιτυχία, πριν την σύσταση της επταμελούς εξεταστικής.

Αίτηση

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 30/06/22

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokyriksi_phd/2022-prokiryxi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ekponisi-didaktorikis-diatrivis-tou-tmimatos-himeias-tou-panepistim,1926