ΙΚΥ: Σύναψη πέντε (5) συμβάσεων Μίσθωσης Έργου για την κάλυψη αναγκών διοικητικής υποστήριξης

Σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής υποστήριξης της πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5131467 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου είναι η παροχή διοικητικής-διαχειριστικής υποστήριξης της πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5131467 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020 (εφεξής «Πρόγραμμα»).

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Tο έργο θα εκτελείται στις εγκαταστάσεις του Ι.Κ.Υ., σε ώρες που θα καθορίζονται από το Ι.Κ.Υ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια των συμβάσεων είναι οκτώ (8) μήνες. Οι συμβάσεις είναι δυνατό να παραταθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. χωρίς περιορισμό και άλλη διαδικασία αξιολόγησης, μέχρι τη λήξη της πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ (ΕΣΠΑ 2014-2020) και εντός των ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

ΑΜΟΙΒΗ

Ο προϋπολογισμός για το ως άνω περιγραφόμενο έργο ανά εξωτερικό συνεργάτη, ανέρχεται συνολικά σε δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (€ 2.250,00) συμπεριλαμβανομένου τυχόν Φ.Π.Α. και των νόμιμων κρατήσεων και εισφορών (μεικτό ποσό) ανά ανθρωπομήνα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει, επί ποινή αποκλεισμού, μόνον μια αίτηση που πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα υποχρεωτικά πεδία της.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να αποστείλουν -ως συνημμένα έγγραφα- στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dioikisi@iky.gr, το αργότερο έως 14-06-2022, ώρα: 23:59, τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Ι.Κ.Υ., στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dioikisi@iky.gr.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

Πηγή : https://www.eduguide.gr/nea2022/iky-synapsh-pente-5-symbasewn-mis8wshs-ergoy-gia-thn-kalypsh-ana/