Υπεύθυνος Διαχείρισης Προγραμμάτων – Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) – Αθήνα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ: ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 210422

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ: Υπεύθυνος Διαχείρισης Προγραμμάτων

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Αθήνα

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι μη κυβερνητική οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί σωματείο αναγνωρισμένο ως ειδικώς φιλανθρωπικό. Περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, στα μητρώα των αρμόδιων υπουργείων, έχει συμβουλευτική ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC) και είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Περισσότερα για τον οργανισμό, το όραμα και την αποστολή του μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα http://www.gcr.gr/index.php/en/.

Το ΕΣΠ προκηρύσσει μια θέση Υπεύθυνου Διαχείρισης Προγραμμάτων για την περιοχή της Αθήνας, πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Σκοπός της θέσης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων επιχορήγησης από την αίτηση μέχρι την έγκριση της πρότασης και την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών.

Αρμοδιότητες

 • Εξασφαλίζει μέσω έρευνας την καταγραφή ευκαιριών επιχορήγησης σχετικών με τον σκοπό του ΕΣΠ και κατόπιν συντάσσει μελέτες σκοπιμότητας ώστε να εκτιμηθεί αν μια χρηματοδότηση εξυπηρετεί τον στρατηγικό σχεδιασμό του φορέα και είναι οικονομικά ωφέλιμη.
 • Συμβάλλει στη σύνταξη νέων προτάσεων. Σε συνεργασία με τους συντονιστές και τους υπο-συντονιστές της νομικής και κοινωνικής υπηρεσίας γράφει τους στόχους που μπορεί το ΕΣΠ να εξυπηρετήσει και σε συνεργασία με το οικονομικό τμήμα συντάσσει τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.
 • Εξασφαλίζει την παρακολούθηση της προόδου των προγραμμάτων. Γνωρίζει τις συμβατικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνει το ΕΣΠ με τη συμμετοχή του σε ένα πρόγραμμα και φροντίζει να ενημερώσει για αυτές έγκαιρα τους συντονιστές των τμημάτων και υπηρεσιών. Παρακολουθεί την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου (στόχοι προγράμματος, αριθμός ωφελούμενων κτλ.) σε συνεργασία με τους συντονιστές και τους υπο-συντονιστές της νομικής και κοινωνικής υπηρεσίας. Παρακολουθεί την καλή και έγκαιρη εξέλιξη του προγράμματος αναφορικά με τις προμήθειες σε συνεργασία με το τμήμα προμηθειών. Παρακολουθεί την οικονομική εξέλιξη του προγράμματος (απορρόφηση κονδυλίων, επιλεξιμότητα δαπανών κ.ο.κ.) σε συνεργασία με το οικονομικό τμήμα. Παρακολουθεί την έγκαιρη πλαισίωση του προγράμματος από κατάλληλο προσωπικό σε συνεργασία με το τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού.
 • Επιτυγχάνει τη βέλτιστη υλοποίηση των προγραμμάτων, καταθέτοντας σχετικές προτάσεις, σε συνεργασία με όλα τα άλλα τμήματα και υπηρεσίες.
 • Εξασφαλίζει την έγκαιρη υποβολή των εκθέσεων προόδου. Οι εκθέσεις προόδου προβλέπονται στις περισσότερες των περιπτώσεων σε ορισμένα τακτά χρονικά διαστήματα στις συμβάσεις των έργων. Πέρα από τις τακτικές αναφορές, μπορεί να ζητηθούν και έκτακτες. Ο διαχειριστής προγραμμάτων έχει την ευθύνη να συλλέξει τις απαραίτητες πληροφορίες από το προσωπικό που σχετίζεται με το φυσικό αντικείμενο του έργου και να υποβάλει έγκαιρα την αντίστοιχη έκθεση προόδου. Επίσης, ο διαχειριστής προγραμμάτων συνεργάζεται με το οικονομικό τμήμα, ώστε να υποβληθεί έγκαιρα η οικονομική έκθεση προόδου.
 • Τηρεί και επεξεργάζεται τα στατιστικά δεδομένα του προγράμματος. Παρακολουθεί και ελέγχει σε συνεργασία με τον υπεύθυνο μηχανογράφησης την ενημέρωση της βάσης δεδομένων από τους συντελεστές του προγράμματος.
 • Συγκαλεί συναντήσεις με τους συντελεστές του προγράμματος για θέματα που αφορούν στο πρόγραμμα, καθώς συμμετέχει και στις συναντήσεις με τους εταίρους ή/και χρηματοδότες για την πορεία εκτέλεσης του προγράμματος.
 • Ενημερώνει τη βάση στοιχείων πιθανών χρηματοδοτών και επικαιροποιεί τις επαφές με στελέχη άλλων φορέων και οργανισμών.
 • Εκπροσωπεί τον φορέα σε εκδηλώσεις στο εσωτερικό ή και στο εξωτερικό για την αποτελεσματικότερη δικτύωση και προώθηση των στόχων του φορέα.

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ή και μεταπτυχιακό σε συναφές αντικείμενο (κοινωνικές επιστήμες, Διαχείριση Έργου κ.λπ.)
 • Προϋπηρεσία 2-3 ετών στη διαχείριση και επίβλεψη έργων σε ΜΚΟ, κατά προτίμηση σε συναφές αντικείμενο με τον σκοπό του ΕΣΠ
 • Καλή γνώση των χρηματοδοτικών μηχανισμών (π.χ. AMIF, DG Justice, ECHO, EEA Grants, Erasmus+)
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (σε γραπτή και προφορική επικοινωνία)

Επιθυμητά προσόντα

 • Άριστες οργανωτικές δεξιότητες, εξαιρετικές διαπροσωπικές δεξιότητες, δεξιότητες παρουσίασης και δεξιότητες διαπραγμάτευσης
 • Ικανότητα συνεργασίας
 • Καλή γνώση σχεδιασμού και στρατηγικής για οικονομικά θέματα
 • Βασικές δεξιότητες χρηματοοικονομικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και παρακολούθησης ενός προϋπολογισμού
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
 • Ικανότητα προτεραιοποίησης και τήρησης των προθεσμιών
 • Γνώση προγραμμάτων λογισμικού και διαδικτύου
 • Γνώση διαδικασιών M.E.A.L.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (προαιρετικά) εδώ με θέμα: PROJM_210422

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30/6/22 (Λόγω άμεσης ανάγκης κάλυψης της θέσης, ενδέχεται η διαδικασία επιλογής να εκκινήσει πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βιογραφικών).

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι οι υποψήφιοι για θέση εργασίας αντιμετωπίζονται ανεξαρτήτως ηλικίας, αναπηρίας, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού.

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD—-%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B12/F7AD6668-F56E-C442-66C3-CEC2D697E65E