Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

Προκήρυξη:

Το Τμήμα ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΖΠΑΥ) του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 7/20-05-2022 συνεδρίαση της Συνέλευσης, αποφάσισε να προκηρύξει την εισαγωγή 8 (οκτώ) υποψήφιων διδακτόρων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 19/148/5566 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, (ΦΕΚ Β545/2020) κατά τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017.

Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα για την υποβολή αίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, είναι:

 • α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής,
 • β) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή κατοχή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 4485/2017.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως για παράδειγμα εξαιρετικής ποιότητας και επιπέδου επιστημονική δημοσίευση ή ευρεσιτεχνία) και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ. Πτυχιούχοι Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες μόνο εφόσον είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ. Ειδικά για τους υποψηφίους διδάκτορες, που δεν είναι κάτοχοι Δ.Μ..Σ, η διάρκεια εκπόνησης της Δ.Δ. ορίζεται σε 4 έτη κατ’ ελάχιστον. Για τους υποψήφιους διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ’ εξαίρεση δίχως να είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ, υποχρεούνται να περατώσουν οργανωμένο κύκλο μαθημάτων που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Οι υποψήφιοι μη κάτοχοι Δ.Μ.Σ. ή κάτοχοι Δ.Μ.Σ. σε διαφορετικό θεματικό πεδίο από εκείνο του προτεινόμενου τίτλου της Διδακτορικής Διατριβής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του κανονισμού του Τμήματος,  απαιτείται να περατώσουν οργανωμένο κύκλο μαθημάτων που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η διάρθρωση των μαθημάτων για τον κύκλο της Διδακτορικής Διατριβής, έχει ως εξής: Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει τριμελή επιτροπή η οποία αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π του Τμήματος, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού του Τμήματος,  καλεί σε συνέντευξη τον υποψήφιο διδάκτορα, για τον οποίο απαιτείται να περατώσει οργανωμένο κύκλο μαθημάτων και προτείνει στη Συνέλευση τα απαιτούμενα μεταπτυχιακά μαθήματα. Κατόπιν της έγκρισης της εισήγησης της επιτροπής από τη Συνέλευση, ο υποψήφιος οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στα καθορισμένα μαθήματα. Τα προτεινόμενα μαθήματα δεν μπορεί να είναι περισσότερα από 4 και ο απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης αυτής της υποχρέωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη. Ο χρόνος παρακολούθησης του κύκλου υποχρεωτικών μαθημάτων υπολογίζεται στον ελάχιστο χρόνο για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από κάθε υποψήφιο/α είναι τα εξής:

 1. Aίτηση
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι προτεραιότητες και προτεινόμενος επιβλέπων
 4. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της αγγλικής.
 5. Αντίγραφο τίτλου Πτυχίου Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής,
 6. Αντίγραφο τίτλου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους της αλλοδαπής).
 7. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας του τίτλου,
 8. Δύο συστατικές επιστολές. [Μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών να δηλωθούν στην Γραμματεία του Τμήματος τα στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email) των προτεινόμενων για συστατική επιστολή μελών Δ.Ε.Π των Α.Ε.Ι , Ερευνητές Α’, Β’ ή Γ’ βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13 Α του ν.4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητές και ερευνητές ομοταγών ιδρυμάτων του εξωτερικού.]
 9. Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
 10. Πρόσφατη φωτογραφία

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για την επιλογή Υ.Δ. στο Π.Δ.Σ. είναι τα ακόλουθα:

 • Η συνάφεια του διπλώματος/πτυχίου του υποψηφίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ Β545/2020) και στην παράγραφο 1 της παρούσας.
 • Οι συστάσεις που προκύπτουν από τις αντίστοιχες επιστολές
 • Η αξιολόγηση που θα προκύψει από την συνέντευξη με τον υποψήφιο

Στοιχεία που συνεκτιμώνται είναι τα ακόλουθα:

 • Οι πιθανές επιστημονικές δημοσιεύσεις
 • Η προηγούμενη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία

Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στη δικτυακή πύλη: εδώ μέχρι και 30/07/2022, 23:59.

Η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, η οποία αποφασίζει επί της επιλογής των υποψηφιοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος ΖΠΑΥ, (τηλ. 2631058353, 253),  e-mail: asfasecr@upatras.gr και από την ιστοσελίδα του Τμήματος εδώ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 30/07/2022, 23:59

πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokyriksi_phd/2022-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-eisagogi-foititon-sto-tmima-zoikis-paragogis-alieias-kai-ydatokalli,1921