Παιδαγωγός – Αποστολή ΑΜΚΕ – Μοσχάτο Αττικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το «ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΝ» Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) στo Μοσχάτο Αττικής. Το Κέντρο παρέχει μετά το σχολείο προγράμματα σε 60 παιδιά που περιλαμβάνουν εκπαιδευτική υποστήριξη, δραστηριότητες εμπλουτισμού των ικανοτήτων και των δυνατοτήτων τους, ψυχαγωγία και φροντίδα.

Το «ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΝ» αποσκοπεί στην απασχόληση παιδιών από 5 έως 12 ετών πέραν του σχολικού ωραρίου σε ένα περιβάλλον ασφαλές και ευχάριστο, σχεδιάζοντας διαδραστικές εκπαιδευτικές ενέργειες και δημιουργικές δραστηριότητες με αντικείμενα και στόχο ενδεικτικά:

  • την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης με σκοπό την ενημέρωση και την εκπαίδευση ενάντια σε κάθε μορφής πρακτικές βίας και εκφοβισμού
  • την ευαισθητοποίηση ενάντια στην σεξουαλική και κάθε άλλης μορφής κακοποίησης
  • την προαγωγή των αξιών του εθελοντισμού
  • την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης
  • την εξοικείωση με το πολιτιστικό περιβάλλον
  • την εξοικείωση με την βιώσιμη διαβίωση και πρωτίστως την ανάδειξη των ωφελειών της υγιεινής διατροφής και άθλησης.

Το Κ.Δ.Α.Π. λειτουργεί 11 μήνες ετησίως και το ωράριο λειτουργίας του διαμορφώνεται ενδεικτικά ως εξής: 13:30 – 21:30 κατά τους χειμερινούς μήνες και 07:30 π.μ. – 14:30 κατά τους θερινούς μήνες.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για τη στελέχωση του Κ.Δ.Α.Π. «ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΝ» η ΑΠΟΣΤΟΛΗ καλεί τους υποψήφιους να υποβάλουν αίτηση για 1 θέση παιδαγωγού πλήρους απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

Παιδαγωγός Δημοτικής Εκπαίδευσης

Α) Πτυχίο -Πανεπιστημιακό Δίπλωμα Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή του τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής ή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης -Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή του αντίστοιχου αναγνωρισμένου τμήματος της αλλοδαπής

Β) Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Γ) Επιθυμητές οι συστατικές επιστολές.

Δ) Πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Γ2) ή γαλλικής ή γερμανικής αντίστοιχου επιπέδου.

Ε) Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ.

Στ) Θα αξιολογηθεί προηγούμενη προϋπηρεσία στην οργάνωση δημιουργικών και δη βιωματικών δραστηριοτήτων για οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

α) καλλιέργεια του σεβασμού στη διαφορετικότητα,

β) πρόληψη ενάντια σε πρακτικές βίας και εκφοβισμού,

γ) προαγωγή του πνεύματος του εθελοντισμού και της συλλογικής συνείδησης ,

δ) ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και σεβασμού στο φυσικό περιβάλλον,

ε) εξοικείωση με την πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και ανάπτυξη καλλιτεχνικών εργαστηρίων

στ) βελτίωση των διατροφικών συνηθειών μέσω της ανάδειξης των ωφελειών της υγιεινής διατροφής, καθώς και προαγωγή της καλής φυσικής κατάστασης μέσω της άθλησης

ζ) πρόληψη της σεξουαλικής και κάθε άλλης μορφής κακοποίησης.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:

  • Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα στο επίπεδο που προσδιορίζεται και διαπιστώνεται σύμφωνα με την παρ. 4του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 9 ΦΕΚ Α39, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
  • Εκπληρώσει (αφορά τους άνδρες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.
  • Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3328/2005 (Α’ 80) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει του π.δ. 38/2010 (Α’ 78) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα.
  • οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα.

[παρ. 5, άρθ.54 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4653/2020(Α’ 12)].

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ

1. Βιογραφικό σημείωμα με πλήρη στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου, διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα επικοινωνίας.

2. Συνοδευτικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρεται επακριβώς η αιτούμενη θέση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Στην επιλογή θα ακολουθηθεί η διαδικασία

α. της προεπιλογής αιτήσεων και

β. των συνεντεύξεων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην διαδικασία επιλογής προσωπικού της ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αναρτημένη στην ιστοσελίδα του φορέα www.mkoapostoli.gr.

Επιμέρους δικαιολογητικά θα υποβληθούν όταν ζητηθούν από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του φορέα και συναφούς με την απασχόληση ιστοσελίδα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την Κυριακή 05 Ιουνίου 2022.

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8C%CF%82/5F61BFEA-9EC9-C8F0-62CB-B507537F5005