Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΠΜΣ: “Διδακτική θετικών επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση” Ακαδ. έτος 2022 – 2023

του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.),  Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Πρόγραμμα οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής (Master of Education), αντιστοιχεί σε 90 Ects και το οποίο παρέχει Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια.

Ø  τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης

Ø  εκπαιδευτικές συναντήσεις σε 4 κύκλους κάθε εξάμηνο, παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης έως 50%.

Ø  Απαλλαγή τελών φοίτησης σε ποσοστό έως τριάντα τοις εκατό (30%) των φοιτητών/τριών  που έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. (άρθρο 35 Ν. 4485/2017).

Οι αιτήσεις Υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά  μέσω του  συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνσηhttps://nautilus.aegean.gr/

μέχρι τη Δευτέρα 06 Ιουνίου 2022 και ώρα 14:00

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Π.Μ.Σ. μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://www.pse.aegean.gr/dithenet/

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 6/06/22