Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ): Ανακοίνωση θέσης εργασίας – Συντονιστής Οικονομικού – Διοικητικού Τμήματος

Η περιβαλλοντική οργάνωση Εταιρία Προστασίας Πρεσπών επιθυμεί να καλύψει τη θέση του Συντονιστή Οικονομικού και Διοικητικού Τμήματος με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και τόπο εργασίας στα γραφεία της στο Λαιμό Πρεσπών. Υπάρχει δυνατότητα και εξ αποστάσεως εργασίας αλλά με εργασία στο γραφείο τουλάχιστον 7 ημέρες το μήνα.
Τίτλος θέσης: Συντονιστής Οικονομικού – Διοικητικού Τμήματος
Γενική περιγραφή καθηκόντων:
Ο Συντονιστής Οικονομικού – Διοικητικού Τμήματος προΐσταται του Οικονομικού – Διοικητικού τμήματος της οργάνωσης. Έχει την ευθύνη για τη συνολική λειτουργία του τμήματος, την οικονομική διαχείριση της Εταιρίας και τη διοικητική λειτουργία της οργάνωσης. Είναι αρμόδιος ακόμα για την παρακολούθηση της νομοθεσίας του Ελληνικού κράτους και τη συμμόρφωση της Εταιρίας με αυτήν, την εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού της οργάνωσης και την τήρηση των κανόνων των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της και την οικονομική διαχείριση των έργων της ΕΠΠ.

Α. Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο Πανεπιστημιακού Επιπέδου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος & ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής στον κλάδο της οικονομικής διαχείρισης-διοίκησης
• Προϋπηρεσία μεγαλύτερη των 3 ετών σε οικονομική ή/και διοικητική διεύθυνση
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, ιδίως στα αντικείμενα υπολογιστικών φύλλων (Excel),
επεξεργασίας κειμένων (Word), υπηρεσιών διαδικτύου
• Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
• Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για όσους εφαρμόζεται).
• Γνώση χρήσης εφαρμογών λογιστικής διαχείρισης
Β. Επιθυμητά Προσόντα:
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
• Πιστοποιημένη γνώση στη χρήση Η/Υ (π.χ. E.C.D.L.)
• Γνώση των διαδικασιών εφαρμογής προγραμμάτων και εκτέλεσης έργων του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα.
• Γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης μη κερδοσκοπικών οργανισμών
• Συστάσεις, συστατικές επιστολές

Γ. Προσωπικά Χαρακτηριστικά:
• Αναλυτική, επιχειρησιακή και στρατηγική σκέψη
• Υπευθυνότητα, ευελιξία, αποφασιστικότητα
• Αποδοτική διαχείριση χρόνου και τήρηση προθεσμιών
• Ικανότητα ομαδικής εργασίας και επικοινωνίας
• Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών
• Ικανότητα παρότρυνσης των υφισταμένων για αυξημένη απόδοση
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα μέχρι την Παρασκευή 3/6/2022 στην παρακάτω διεύθυνση, κατά προτίμηση με e-mail: Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, Άγιος Γερμανός Πρέσπας, Τ.Κ. 531 50. Τηλ.: 23850 51211, Ε-mail: spp@spp.gr
Παρακαλούμε στο θέμα του email να αναγράφεται: όνομα αιτούντος και η ένδειξη «για τη θέση ΣΟΔΤ».

Αν δεν λάβετε Αριθμό Πρωτοκόλλου Παραλαβής της αίτησής σας, επιβεβαιώστε
τηλεφωνικά τη λήψη της ζητώντας Αριθμό Πρωτοκόλλου Παραλαβής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 3/6/2022