Προκήρυξη μίας θέσης ΤΕ διοικητικού – οικονομικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου – Αθήνα κέντρο

Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική
διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων
του υποέργου 2 “ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ” της πράξης “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ” για χρονικό διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη
λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Περισσότερες πληροφορίες : https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%9F4653%CE%A04-%CE%97%CE%93%CE%A3?inline=true

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων : 30/05/2022