Στέλεχος Οικονομικής Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων (Financial Officer) – ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS

Αναζητούμε Στέλεχος Οικονομικής Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων (Financial Officer)  (1)   [Κωδικός Θέσης: FO1].

Περιγραφή ρόλου

Το στέλεχος θα απασχοληθεί στον τομέα του προϋπολογισμού, παρακολούθησης οικονομικού αντικειμένου και οικονομικού απολογισμού των έργων που χρηματοδοτούνται από τα Member Associations και τα SOS Children Villages International καθώς και από θεσμικά προγράμματα χρηματοδότησης (εθνικά ή ευρωπαϊκά). Τέλος,  θα βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τους Συντονιστές και τα μέλη των ομάδων υλοποίησης των έργων, με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και θα αναφέρεται στην Emergency Response Program Manager των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος.

 

 Αρμοδιότητες

 • Συμμετοχή στον σχεδιασμό του προϋπολογισμού των έργων και στην προετοιμασία προβλέψεων των μελλοντικών δαπανών για κάθε έργο – Παροχή αναλύσεων των δαπανών του έργου.
 • Παρακολούθηση πορείας εκτέλεσης του οικονομικού αντικειμένου των έργων, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα του φορέα.
 • Σχεδιασμός προμηθειών για τα έργα, σε στενή συνεργασία με το Συντονιστή κάθε έργου, προκειμένου να διασφαλιστούν οι προμήθειες σε όλη την υλοποίηση του έργου.
 • Εξασφάλιση συμμόρφωσης με τις διαδικασίες προμηθειών σύμφωνα με τις οδηγίες/κανονισμούς του εκάστοτε χρηματοδοτικού προγράμματος και του φορέα.
 • Εποπτεία της σύναψης συμβάσεων με τους προμηθευτές και συνεργάτες κάθε έργου, παρακολούθηση και εποπτεία της εκτέλεσης αυτών.
 • Έλεγχος όλων των παραστατικών δαπανών, τιμολογίων και εξοφλήσεων που άπτονται του οικονομικού αντικειμένου κάθε έργου, ώστε να συνάδουν με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες χρηματοδότησης κάθε έργο. Μετάφραση των παραστατικών/τιμολογίων στα αγγλικά, όταν είναι απαραίτητο.
 • Εκπροσώπηση των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος σε συναντήσεις εργασίας που άπτονται του οικονομικού αντικειμένου των έργων, επικοινωνία και συνεργασία με εταίρους του φορέα και με το διεθνές δίκτυο των Παιδικών Χωριών SOS για τους σκοπούς των έργων.
 • Σύνταξη αναφορών προόδου οικονομικού αντικειμένου των έργων και τελικών απολογιστικών οικονομικών αναφορών, σε Αγγλικά ή Ελληνικά, κατά περίπτωση.
 • Υποστήριξη της διαδικασίας οικονομικού ελέγχου/πιστοποίησης/audit του οικονομικού αντικειμένου των έργων, σε συνεργασία με το Οικονομικό Τμήμα και τον Συντονιστή του εκάστοτε έργου.
  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
 • Πτυχίο οικονομικών/ Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση.
 • Εξαιρετική γνώση Ελληνικών και Αγγλικών (επίπεδο C2/C1).
 • Εξαιρετική γνώση εφαρμογών Microsoft Office, με έμφαση στο Microsoft excel.

Δεξιότητες:

 • Προσανατολισμός και έμφαση στη λεπτομέρεια και το αποτέλεσμα.
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης χρόνου.
 • Ικανότητα να καθορίσει προτεραιότητες ανάλογα με τις ανάγκες και προθεσμία.
 • Ομαδικό πνεύμα, συνεργατικότητα

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Απαιτείται αρχικά μόνο ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερόμενων μέσω της παρακάτω φόρμας ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση soscv@sos-villages.gr έως την Τετάρτη 1η Ιουνίου, με την υποχρεωτική αναγραφή του Κωδικού θέσης (FO1). Λόγω του επείγοντος της θέσης το Σωματείο διατηρεί το δικαίωμα πρόσληψης και πριν την τελική ημερομηνία υποβολής. Επικοινωνία θα γίνει μόνον με τους υποψηφίους που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα προκριθούν βάσει των δηλωθέντων προσόντων τους, θα χρειαστεί να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Πηγή : https://sos-villages.gr/aggelies-sos/financial-officer/