Προκήρυξη δέκα (10) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

Προκήρυξη:

Η Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίασή της με αριθμό 154/19-5-2022 αποφάσισε την προκήρυξη δεκα (10) θέσεων άμισθων υποψηφίων διδακτόρων, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

1. «Εφαρμοσμένη Οικονομετρία» (2 θέσεις)
2. «Οικονομικά της Εργασίας» (1 θέση)
3. «Διεθνή Οικονομικά» (1 θέση)
4. «Εξόρυξη Πληροφορίας από Οικονομικά Δεδομένα» (1 θέση)
5. «Ποσοτικές μέθοδοι στη διοίκηση ενεργειακών συστημάτων» (1 θέση)
6. «Ποσοτικές μέθοδοι στη διοίκηση συστημάτων παραγωγής» (1 θέση)
7. «Ποσοτική ανάλυση επιχειρηματικών μοντέλων Κυκλικής Οικονομίας » (1 θέση)
8. «Ποσοτική ανάλυση διαδικασιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας» (1 θέση)
9. «Βιώσιμο Μάρκετινγκ (Sustainable Market ing)» (1 θέση)

Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες για τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα θα πρέπει να υποβάλουν από 24/5/2022 έως 21/6/2022 αίτηση, την οποία θα βρουν αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος, μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Έντυπη αίτηση, στην οποία θα αναφέρεται το αντικείμενο έρευνας.
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Επίσημο Αντίγραφο Πτυχίου εσωτερικού ή εξωτερικού (αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ).
4. Επίσημο Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος ΑΕΙ του εσωτερικού ή εξωτερικού (αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ).
5. Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας.
6. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Επάρκειας Αγγλικής Γλώσσας
7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (σε έγκυρα περιοδικά και σε συνέδρια με κριτές) (εάν υπάρχουν).
8. Αποδεικτικά ερευνητικής, διδακτικής και επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
9. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Α.Ε.Ι. (υπόδειγμα συστατικής επιστολής)
10.Ένα κείμενο 500 λέξεων, στο οποίο θα περιγράφονται τα επί μέρους ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου, στο πλαίσιο του ευρύτερου γνωστικού αντικειμένου της προκηρυσσόμενης θέσης (έντυπο ερευνητικής πρότασης, από εδώ).

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι/ες πρέπει υποχρεωτικά να:
α. Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
β. Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής ή είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών
μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το άρθρο 46 του Ν. 4485/2017
γ. Τουλάχιστον ο ένας από τους δύο τίτλους σπουδών να είναι σε συνάφεια με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της Οικονομικής Επιστήμης και της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Στοιχεία που θα συνεκτιμηθούν κατά τη διαδικασία επιλογής:
1) Η συνολική βαθμολογία τόσο του προπτυχιακού όσο και του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και η βαθμολογία σε μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της προς εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.
2) οι μεταπτυχιακές σπουδές σε σχετικό γνωστικό αντικείμενο
3) Η επιστημονική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ας (ερευνητική ή διδακτική πείρα), οι δημοσιεύσεις και η συμμετοχή σε συνέδρια.

Μετά τον τυπικό έλεγχο των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, οι υποψήφιοι θα κληθούν να προσέλθουν στο Τμήμα για προσωπική συνέντευξη. Η επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων θα γίνει από τη Συνέλευση του Τμήματος.
Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: vsamartz@econ.auth.gr).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 21/06/22

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι footer-%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%91-%CE%95%CE%9A%CE%A4-109-1024x154.jpg