Υπεύθυνος Προγραμμάτων (Project Manager) – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΜΚΕ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, προκηρύσσει:

μία (1) θέση

Υπεύθυνου Προγραμμάτων (Project Manager)

ο οποίος θα στελεχώσει τη Διεύθυνση Προγραμμάτων και Διεθνούς Συνεργασίας του οργανισμού και θα απασχοληθεί με εξαρτημένη σχέση εργασίας αορίστου χρόνου.

Αναλυτική πρόσκληση

 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, προκηρύσσει θέση υπεύθυνου προγραμμάτων (project manager), ο οποίος θα στελεχώσει τη Διεύθυνση Προγραμμάτων και Διεθνούς Συνεργασίας του οργανισμού και θα απασχοληθεί με εξαρτημένη σχέση εργασίας αορίστου χρόνου.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών: 27 Μαΐου 2022

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν ικανότητα:

 • αποτελεσματικής ανταπόκρισης σε πολλαπλές προτεραιότητες, συχνά υπό πίεση
 • ανταπόκρισης σε άμεσες και μακροχρόνιες καταληκτικές ημερομηνίες
 • υψηλό βαθμό ευελιξίας με δυνατότητα αποτελεσματικής ανταπόκρισης σε προκλήσεις καθημερινής διαχείρισης
 • λήψης πρωτοβουλιών και υψηλού αισθήματος ευθύνης
 • ευχέρεια συνεργασίας και συλλογικής εργασίας

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα τυπικά κριτήρια:

 1. Επίπεδο Εκπαίδευσης

Απόφοιτος Π.Ε. με έμφαση τις ανθρωπιστικές, κοινωνικές ή/και οικονομικές σπουδές. Θα συνεκτιμηθεί μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

 1. Προϋπηρεσία

Τουλάχιστον δύο χρόνια εργασιακής εμπειρίας στην υποβολή (συγγραφή), υλοποίηση και συντονισμό – διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκών ή/και προγραμμάτων διεθνών οργανισμών). Θα συνεκτιμηθεί η εξοικείωση με το ΟΠΣ και την ιστοσελίδα – πλαίσια-προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 1. Γλώσσες

Άριστη γραπτή και προφορική γνώση της αγγλικής γλώσσας

 1. Γνώση Η/Υ

Άριστη γνώση/χρήση Η/Υ με πιστοποίηση, καθώς και αυξημένη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες

 1. Συστατικές Επιστολές

Θα συνεκτιμηθούν συστατικές επιστολές.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:

 • την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα στο επίπεδο που προσδιορίζεται και διαπιστώνεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 9ΦΕΚ Α 39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
 • εκπληρώσει (αφορά τους άνδρες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.

Σημ. α) Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή από το Ι.Τ.Ε.. ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν., ή από το Σ.Α.Ε.Π., ή από το Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.

β) Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο Υπεύθυνος Προγραμμάτων θα απασχοληθεί στη Διεύθυνση Προγραμμάτων & Διεθνούς Συνεργασίας της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ στην Αθήνα, θα αναφέρεται στην Διευθύντρια Προγραμμάτων και θα είναι υπεύθυνος για τα ακόλουθα:

 • Εντοπισμός & αξιοποίηση χρηματοδοτικών πόρων για την περαιτέρω ανάπτυξη των δράσεων και προγραμμάτων της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ σε συνεργασία με την Διεύθυνση Προγραμμάτων
 • Σχεδιασμός, συγγραφή και υποβολή προτάσεων για χρηματοδοτούμενα προγράμματα και δράσεις από εθνικές & ευρωπαϊκές διαχειριστικές αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα
 • Υλοποίηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων του οργανισμού μέσω της ποιοτικής και έγκαιρης ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και της τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί ανά περίσταση
 • Συνεχής και στενή συνεργασία με τις ομάδες υλοποίησης των επιμέρους προγραμμάτων του οργανισμού και των διεπιστημονικών ομάδων έργων
 • Συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση (monitoring and ongoing evaluation) των δράσεων των προγραμμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη
 • Εκπόνηση και υποβολή αναφορών – εκθέσεων φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και συνεργασία με την Οικονομική Διεύθυνση καθώς και τα τμήματα του οργανισμού

ΕΓΓΡΑΦΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Βιογραφικό σημείωμα με πλήρη στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου, διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα επικοινωνίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Στην επιλογή θα ακολουθηθεί η κάτωθι διαδικασία:

1. Θα πραγματοποιηθεί προεπιλογή των αιτήσεων.

2. Θα ακολουθήσει η διαδικασία των συνεντεύξεων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη διαδικασία επιλογής προσωπικού της αμκε ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αναρτημένης στην ιστοσελίδα του φορέα www.mkoapostoli.gr.

Επιμέρους δικαιολογητικά θα υποβληθούν εφόσον ζητηθούν από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του φορέα καθώς και σε μέσο δημοσιότητας εθνικής εμβέλειας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις 27 Μαΐου 2022 στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα https://mkoapostoli.com/προσκληση-εκδηλωσησ-ενδιαφεροντοσ-γ-31.

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-Project-Manager/B0616DE3-1744-726F-B2BF-434D17E73DC6

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων 27/05/2022