Θέσεις εργασίας στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών προκηρύσσει την πλήρωση ογδόντα (80) θέσεων έκτακτου προσωπικού (Συνεντευκτριών) στο πλαίσιο της Πράξης «EU survey on Gender-Based violence against women and other forms of inter- personal Violence (EU-GBV) in Greece» για τις ανάγκες υλοποίησης έρευνας πεδίου.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Λόγω των προδιαγραφών υλοποίησης του έργου, όπως αυτές ορίζονται από τον χρηματοδότη φορέα EUROSTAT, καθώς και της φύσης του αντικειμένου του έργου, οι συνεντευκτές που θα εργαστούν στην έρευνα πεδίου πρέπει να είναι γυναίκες. Οι ενδιαφερόμενες πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΡΙΑ» (Interviewer) (ΚΩΔ. 1)
 Πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης ή
 Τελειόφοιτες σπουδάστριες Ανώτατης Εκπαίδευσης, των οποίων η αίτηση θα συνοδεύεται από
βεβαίωση της Γραμματείας του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν ή
 Απόφοιτες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία ως συνεντεύκτριες σε μία τουλάχιστον (1) ποσοτική έρευνα
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ « ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΡΙΑ» (Interviewer) (ΚΩΔ. 1)
 Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία ως συνεντεύκτρια σε ποσοτικές έρευνες
 Κατοχή διπλώματος οδήγησης Κατηγορίας Β και άδειας κυκλοφορίας ΙΧ αυτοκινήτου
 Δυνατότητα μετακίνησης και διαμονής εκτός μεγάλων αστικών κέντρων
 Τεκμηριωμένη εμπειρία στη χρήση λογισμικού CAPI (Computer Assisted Personal Interviews)
 Δυνατότητα πλήρους απασχόλησης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενες να υποβάλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση tboutziori@ekke.gr (με κοινοποίηση στο e-mail: necoud@ekke.gr) μέχρι και την 03/06/2022 και ώρα 14.00

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στον κ. Νεκτάριο Ουδενιώτη /τηλ. 210 7491605/ necoud@ekke.gr

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 3/06/22, 14:00

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι footer-%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%91-%CE%95%CE%9A%CE%A4-85-1024x154.jpg