Προκήρυξη είκοσι (20) θέσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ.

Προκήρυξη:

Προκήρυξη είκοσι (20) θέσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:

1. Νέα Ελληνική Φιλολογία
2. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
3. Βυζαντινή Φιλολογία
4. Λατινική Φιλολογία
5. Παπυρολογία
6. Γλωσσολογία
7. Συγκριτική Γραμματολογία


Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 καλεί τους ενδιαφερομένους, οι οποίοι επιθυμούν να φοιτήσουν ως Υποψήφιοι Διδάκτορες στο Πρόγραμμα Γ΄ Κύκλου Σπουδών του Τμήματος, να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών (courier) στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από 4-7-2022 έως και 24-7-2022 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας (Το έντυπο της αίτησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος στην ενότητα «Μεταπτυχιακές Σπουδές», υποενότητα «Π.Μ.Σ. Διδακτορικού Διπλώματος»).
2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο πτυχίου και αναγνώριση ισοτιμίας (σε περίπτωση που το πτυχίο χορηγήθηκε από ομοταγές Ίδρυμα του εξωτερικού)
4. Αντίγραφο Δ.Μ.Σ. και αναγνώριση ισοτιμίας (σε περίπτωση που το Δ.Μ.Σ. χορηγήθηκε από ομοταγές Ίδρυμα του εξωτερικού)
5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στα μεταπτυχιακά μαθήματα.
6. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα (Σε περίπτωση επικείμενης δημοσίευσης κατατίθεται σχετική βεβαίωση. Ηαξιολόγηση του κύρους των αποδεικτικών στοιχείων για τυχόν ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα ανατίθεται στη Συντονιστική Επιτροπή)
7. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας δύο ξένων γλωσσών επιπέδου τουλάχιστον Β2 (αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών, ιταλικών ή ισπανικών)
Στην περίπτωση που δεν υφίσταται πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, προβλέπεται γραπτή εξέταση στην ξένη γλώσσα της επιλογής τους (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά ή ισπανικά) την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.

Θα ληφθούν υπόψη μόνον οι αιτήσεις των υποψηφίων που θα σταλούν το διάστημα από 4-7-2022 έως και 24-7-2022.

Προσοχή, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την αίτησή τους έγγραφο που να πιστοποιεί τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα Καθηγητή του Τμήματος (το έντυπο της συγκατάθεσης του επιβλέποντα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος στην ενότητα «Μεταπτυχιακές Σπουδές», υποενότητα «Π.Μ.Σ. Διδακτορικού Διπλώματος»). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει το σχετικό έγγραφο συναίνεσης, ο υποψήφιος διδάκτορας αποκλείεται και δεν μπορεί να συμμετάσχει στις τυχόν εξετάσεις ξένης γλώσσας ούτε στη συνέντευξη.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ.(Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 69100, Κομοτηνή, τηλέφωνο 2531039906) και στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.helit.duth.gr, όπου είναι αναρτημένος ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας.

Αναλυτικά η προκήρυξη, στην οποία αναγράφονται και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, εδώ.

πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokyriksi_phd/2022-prokiryxi-eikosi-20-theseon-gia-ekponisi-didaktorikis-diatrivis-sto-tmima-ellinikis-filologias-tou-d-p-th,1905

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι footer-%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%91-%CE%95%CE%9A%CE%A4-81-1024x154.jpg