ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας γνωστοποιεί την προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής :

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ με γνωστικό αντικείμενο «ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1066/6-5-2022 τ. Γ΄ και αναρτήθηκε στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP27373.
Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για την παραπάνω θέση καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών, με έναρξη στις 20-5-2022 και λήξη στις 3-7-2022.
Για την υποβολή της υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο ανωτέρω ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης.
Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής κατά τις ώρες 8:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ. στα τηλέφωνα 2310 891218, 2310 891323, 2310 891217, e-mail : daisecr@uom.edu.gr.

Πηγή : https://www.aegean.gr/announcement/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CF%80-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%BF%CF%85