ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Π.Μ.Σ. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2022-23)

Το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, επανίδρυσε και λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2018-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/17, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ». Η παρούσα Πρόσκληση αφορά την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για το ακαδημαϊκό έτος 2022‐2023.

Σκοπός /Αντικείμενο του ΠΜΣ

Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών» εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διέπεται από συνεκτική διεπιστηµονική προσέγγιση και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχωνσε αντικείµενα που αφορούν σε οικολογικές και φυσικές διεργασίες, στην προστασία των οικοσυστηµάτων και την ορθολογική διαχείριση των πόρων τους καθώς και τη βιώσιµη ανάπτυξη. Η προσέγγιση αυτή ακολουθεί το πρότυπο επιστηµονικό πρόγραµµα διεθνών εκπαιδευτικών οργανισμών και ανάλογων Π.Μ.Σ. διεθνώς. Αντικείµενο του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών» είναι η µεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστηµόνων στην διεπιστηµονική µελέτη και ολοκληρωμένη διαχείριση του παράκτιου θαλάσσιου περιβάλλοντος µε έµφαση στην αντίληψη των οικολογικών και φυσικών διεργασιών, την προστασία των οικοσυστηµάτων και την ορθολογική διαχείριση των πόρων τους καθώς και την βιώσιµη ανάπτυξη. Παράλληλα, οι φοιτητές /τριες εκπαιδεύονται στη χρήση µεθόδων επεξεργασίας περιβαλλοντικών δεδοµένων και σε µεθοδολογίες πολυκριτηριακής ανάλυσης που χρησιµοποιούνται ως εργαλεία εκτίµησης και λήψης αποφάσεων στη παράκτια ζώνη. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές/τριες εκπαιδεύονται στην εφαρµογή σύγχρονων τεχνικών στη µελέτη της παράκτιας ζώνης (π.χ. Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών), στις τεχνικές παρακολούθησης και ελέγχου των επιπτώσεων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και θαλάσσιας ρύπανσης στο παράκτιο περιβάλλον, τη µελέτη των αλληλεπιδράσεων χερσαίου, θαλάσσιου χώρου και ατµόσφαιρας µε έµφαση στη κατανόηση και αντιµετώπιση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής, τον ολοκληρωµένο σχεδιασµό της διαχείρισης του παράκτιου χώρου και των λεκανών απορροής, µέσω της χρήσης µοντέλων και της εφαρµογής και ανάπτυξης σύγχρονων µεθόδων και τεχνικών και τέλος στη χρήση σύγχρονων µεθοδολογιών Επιχειρησιακής Ωκεανογραφίας και Υδροακουστικής τεχνολογίας. Η  εξειδίκευση επιστηµόνων στο συγκεκριµένο αντικείµενο έχει ιδιαίτερη σηµασία, δεδοµένου ότι η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από παράκτιες περιοχές, στις οποίες έχουν αναπτυχθεί πολλαπλές και συχνά αλληλοσυγκρουόµενες δραστηριότητες (π.χ. βιοµηχανία, εµπόριο, οικιστική ανάπτυξη, τουρισµός/αναψυχή). Επιπρόσθετα, το εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό που παράγεται από το Π.Μ.Σ. συμβάλλει στην κάλυψη απαιτήσεων/αναγκών σε εξειδικευμένα στελέχη Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων και Επιχειρήσεων.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου https://nautilus.aegean.gr/ (παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες  να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf) έως και τις 16 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 16 Σεπτεμβρίου 2022

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι footer-%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%91-%CE%95%CE%9A%CE%A4-48-1024x154.jpg