ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ “ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ -ΜΒΑ” ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022 – 2023

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων οργανώνει και λειτουργεί από το
ακαδημαϊκό έτος 2001 – 2002 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο:
«Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – MBA»
(ΦΕΚ Ίδρυσης: 1777/31.12.2001 τ. Β’, ΦΕΚ Επανίδρυσης: 2796/13.07.2018 τ.
Β’), το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων – MBA.
Αντικείμενο και στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων,
τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και εν γένει
ερευνητικών αποτελεσμάτων στον χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το
Π.Μ.Σ. φιλοδοξεί να συμβάλει στην καλλιέργεια του αντικειμένου του με
σκοπό: τη μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων, η οποία οδηγεί στην
απόκτηση αντίστοιχου διπλώματος εξειδίκευσης στη Διοίκηση. Το Π.Μ.Σ.
εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διέπεται
από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της
γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, την ικανοποίηση των
εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών
αναγκών της χώρας, στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε
θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων,
ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων
του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι 19.06.2022 (λήξη προθεσμίας υποβολής
αιτήσεων).
Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω
του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου
στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι τις 19.06.2022 και ώρα
23.59, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο
εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 19/06/22

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι footer-%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%91-%CE%95%CE%9A%CE%A4-48-1024x154.jpg