Προκήρυξη θέσης Υποψήφιου Διδάκτορα ΕΛΙΔΕΚ

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη θέση με τη νέα καταληκτική ημερομηνία να ορίζεται στις 16.05.2022

Αναλυτικά η προκήρυξη : Προκηρύσσεται θέση Υποψήφιου Διδάκτορα για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με θέμα: «Regional inequalities, political discontent and the anatomy of integration and disintegration in Europe». Η Διατριβή εκπονείται στην Αγγλική γλώσσα στα πλαίσια του Ερευνητικού Έργου DISINREG – 3861 του ΕΛΙΔΕΚ και χρηματοδοτείται για διάστημα 26 μηνών. Το γνωστικό αντικείμενο της διατριβής συνδυάζει τα επιστημονικά πεδία της περιφερειακής οικονομικής, της οικονομικής γεωγραφίας, της ανάπτυξης και των διεθνών οικονομικών. Τα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων περιλαμβάνουν:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (του άρθρου 46 του ν. 4485/2017) στα πεδία των Οικονομικών Επιστημών, ή Διεθνών Οικονομικών, ή Περιφερειακής Ανάπτυξης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από́ το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα επιστημονικά πεδία της περιφερειακής οικονομικής, της οικονομικής γεωγραφίας, της ανάπτυξης, των διεθνών οικονομικών, ή άλλου συναφούς αντικειμένου.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου C
 • Πολύ καλή γνώση excel, Microsoft Office ή Apple macOS.
 • Γνώσεις οικονομετρίας, όπως αποδεικνύονται από́ την επιτυχή παρακολούθηση μαθημάτων του προπτυχιακού́ ή μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών.
 • Γνώση του λογισμικού́ stata ή αντίστοιχου και οικονομετρικών μεθόδων panel με δυνατότητα οργάνωσης και επεξεργασίας μεγάλων βάσεων στατιστικών δεδομένων.
 • Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές του προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα παραπάνω προσόντα θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης. Η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής αναμένεται να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 2022 και ο χρόνος ολοκλήρωσης είναι η τριετία. Ο επιλεγείς Υποψήφιος Διδάκτορας θα ενταχθεί στο ερευνητικό δυναμικού του Εργαστηρίου Αναπτυξιακής Πολιτικής και θα εργαστεί για την εκπόνηση της διατριβής του στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που πρέπει να περιλαμβάνει ο φάκελος υποψηφιότητας είναι τα εξής:

 1. Έντυπη αίτηση, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα.
 2. Βιογραφικό σημείωμα, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα.
 3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου/διπλώματος.
 4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας.
 5. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
 6. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
 7. Αποδεικτικό άριστης γνώσης Αγγλικής γνώσης, επιπέδου C 2 .
 8. Δύο (2) συστατικές επιστολές από καθηγητές του προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών

Οι αιτήσεις των υποψηφίων, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά τους, υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά προς τη Γραμματεία του Τμήματος στη διεύθυνση g-prd@uth.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2421074455 (κ. Ισίδωρος Παππάς).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η ορίζεται η Δευτέρα 16 Μαΐου 2022.

Πληροφορίες

πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokyriksi_phd/2022-prokiryxi-thesis-ypopsifiou-didaktora-elidek,1869

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι footer-%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%91-%CE%95%CE%9A%CE%A4-16-1024x154.jpg