Παιδαγωγός στο ΚΔΑΠ «ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΝ» – Μοσχάτο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Εισαγωγή

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, λειτουργεί το «ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΝ» Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) στo Μοσχάτο Αττικής. Το κέντρο παρέχει, μετά το σχολείο, προγράμματα σε 60 παιδιά, τα οποία περιλαμβάνουν εκπαιδευτική υποστήριξη, δραστηριότητες εμπλουτισμού των ικανοτήτων και των δυνατοτήτων τους, ψυχαγωγία και φροντίδα.

Το «ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΝ» αποσκοπεί στην απασχόληση παιδιών από 5 έως 12 ετών πέραν του σχολικού ωραρίου σε ένα περιβάλλον ασφαλές και ευχάριστο, σχεδιάζοντας διαδραστικές εκπαιδευτικές ενέργειες και δημιουργικές δραστηριότητες με αντικείμενα και στόχο:

 • την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης με σκοπό την ενημέρωση και την εκπαίδευση ενάντια σε κάθε μορφής πρακτικές βίας και εκφοβισμού
 • την ευαισθητοποίηση ενάντια στη σεξουαλική και κάθε άλλης μορφής κακοποίηση
 • την προαγωγή των αξιών του εθελοντισμού
 • την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης
 • την εξοικείωση με το πολιτιστικό περιβάλλον
 • την εξοικείωση με τη βιώσιμη διαβίωση και πρωτίστως την ανάδειξη των ωφελειών της υγιεινής διατροφής και άθλησης

Το ΚΔΑΠ λειτουργεί 11 μήνες ετησίως και το ωράριο λειτουργίας του διαμορφώνεται ενδεικτικά ως εξής: 13:30 – 21:30 κατά τους χειμερινούς μήνες και 07:30 π.μ. – 14:30 κατά τους θερινούς μήνες.

Ειδικότητες – Σχέση εργασίας

Για τη στελέχωση του ΚΔΑΠ «ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΝ», η ΑΠΟΣΤΟΛΗ καλεί τους υποψήφιους να υποβάλουν αίτηση για 1 θέση παιδαγωγού πλήρους απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Τυπικά Προσόντα – Κριτήρια επιλογής προσωπικού

Παιδαγωγός

Παιδαγωγός Δημοτικής Εκπαίδευσης

 • Πτυχίο – Πανεπιστημιακό Δίπλωμα Παιδαγωγικής Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου τμήματος της αλλοδαπής
 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους στο συγκεκριμένο αντικείμενο
 • Επιθυμητές οι συστατικές επιστολές
 • Πιστοποιημένη καλή γνώση της αγγλικής (επιπέδου Γ2) ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας αντίστοιχου επιπέδου
 • Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ

Θα αξιολογηθεί προηγούμενη προϋπηρεσία στην οργάνωση δημιουργικών και δη βιωματικών δραστηριοτήτων για οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

 • καλλιέργεια του σεβασμού στη διαφορετικότητα
 • πρόληψη ενάντια σε πρακτικές βίας και εκφοβισμού
 • προαγωγή του πνεύματος του εθελοντισμού και της συλλογικής συνείδησης 
 • ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και σεβασμού στο φυσικό περιβάλλον
 • εξοικείωση με την πολιτιστική κληρονομιά αλλά και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και ανάπτυξη καλλιτεχνικών εργαστηρίων
 • βελτίωση των διατροφικών συνηθειών μέσω της ανάδειξης των ωφελειών της υγιεινής διατροφής, καθώς και προαγωγή της καλής φυσικής κατάστασης μέσω της άθλησης
 • πρόληψη της σεξουαλικής και κάθε άλλης μορφής κακοποίησης

Προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω:

 • Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα στο επίπεδο που προσδιορίζεται και διαπιστώνεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 9 ΦΕΚ Α39, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
 • Να έχουν εκπληρώσει (αφορά τους άνδρες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.
 • Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3328/2005 (Α’ 80) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει του π.δ. 38/2010 (Α’ 78) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα.
 • Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα.

[παρ. 5, άρθ.54 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4653/2020(Α’ 12)].

Έγγραφα προς υποβολή

 • Βιογραφικό σημείωμα με πλήρη στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου, διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα επικοινωνίας
 • Συνοδευτικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρεται επακριβώς η αιτούμενη θέση

Διαδικασία επιλογής

Στην επιλογή θα ακολουθηθεί η διαδικασία

 • α. της προεπιλογής αιτήσεων και
 • β. των συνεντεύξεων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη διαδικασία επιλογής προσωπικού της ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αναρτημένης στην ιστοσελίδα του φορέα www.mkoapostoli.gr.

Επιμέρους δικαιολογητικά θα υποβληθούν όταν ζητηθούν από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του φορέα και συναφούς με την απασχόληση ιστοσελίδας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την Κυριακή 22 Μαΐου 2022. Η αποστολή των βιογραφικών θα γίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mkoapostoli.com/προσκληση-εκδηλωσησ-ενδιαφεροντοσ-γ-27 (για τη θέση του Παιδαγωγού στο ΚΔΑΠ «ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΝ» Μοσχάτο).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 22 Μαΐου 2022

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%9A%CE%94%CE%91%CE%A0-%C2%AB%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%9D%C2%BB—%CE%9C%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%AC%CF%84%CE%BF/7DD426C7-A9AE-1453-1895-CC1383DD60F3