ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2022-2023 Π.Μ.Σ. Νέες μορφές εκπαίδευσης και μάθησης

Τίτλος μεταπτυχιακούΝέες μορφές εκπαίδευσης και μάθησης
ΠανεπιστήμιοΠανεπιστήμιο Αιγαίου
ΤμήμαΕπιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Διάρκεια (εξάμηνα)3
Συνολικό κόστος (σε ευρώ)2600
ECTS90
Κατευθύνσεις
Περισσότερες πληροφορίες στην γραμματεία του Π.Μ.Σ.τηλ.: 22410 99130 και ώρες 10:00-15:00 και ηλεκτρονική διεύθυνση pms-nfel@aegean.gr

ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2022-2023 Π.Μ.Σ. Νέες μορφές εκπαίδευσης και μάθησης

Προθεσμία υποβολής : μέχρι την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 και ώρα 11:55 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες : https://nfel.aegean.gr/

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανά­πτυξη της έρευνας και των τεχνών, την ικα­νοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκρι­μένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών του οικείου Τμήματος.

Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή Ειδίκευση επιστημόνων στις «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» και ειδικότερα, η εκπαίδευση εκπαιδευτών και στελεχών επιστημονικά και επαγγελματικά εξειδικευμένων στον σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συστημάτων δια βίου μάθησης με βάση τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και της ηλεκτρονικής μάθησης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται: (i) σε εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες της τυπικής και μη-τυπικής εκπαίδευσης, (ii) σε στελέχη της εκπαίδευσης και (iii) σε στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με την τυπική και μη-τυπική εκπαίδευση και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης.

Στόχοι του Π.Μ.Σ είναι:

  • Σε θεωρητικό επίπεδο, η παραγωγή και μετάδοση επιστημονικής γνώσης στους τομείς της δια βίου μάθησης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning), καθώς και της μεθοδολογίας επιστημονικής έρευνας.
  • Σε επίπεδο επαγγελματικής πρακτικής, η απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, απαραίτητων για την ανάπτυξη και υλοποίηση πρότυπων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συστημάτων εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης (επιμόρφωσης, κατάρτισης, επαγγελματικής ανάπτυξης, κ.ά.), μέσω της εφαρμογής των πλέον σύγχρονων μεθόδων και πρακτικών εκπαίδευσης ενηλίκων και της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών.