Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΜΣ: Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση (2022-2023)

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση» (90 ECTS) το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής (Master of Education), πιστοποιώντας παράλληλα την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα λειτουργεί στην έδρα του Τμήματος στη Ρόδο από το 2014 και αναμορφωμένο με ψηφιακή/δικτυακή δυνατότητα παρακολούθησης εξ αποστάσεως κατά 50% από το 2018 (ΦΕΚ επανίδρυσης 3246/08.08.2018, τ. Β’).

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η παραγωγή και η διάχυση μεταγνωστικής παιδαγωγικής νοημοσύνης στο χώρο της Διδακτικής των Θετικών Επιστημών (Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών και Επιστημών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, μέσα από την ανάπτυξη διεπιστημονικών προσεγγίσεων της μάθησης και συστημικών προσεγγίσεων της σχολικής δομής. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή κατάρτιση εκπαιδευτικών από διαφορετικές ειδικότητες και βαθμίδες, ώστε να συμβάλλουν:

 • στον σχεδιασμό Διεπιστημονικών Διδακτικών Καταστάσεων για την αναστοχαστική οικοδόμηση των σχολικών γνώσεων των Μαθηματικών, των Θετικών Επιστημών και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας,
 • στην ανάπτυξη-αξιοποίηση κατάλληλου Εκπαιδευτικού Υλικού και Διδακτικών Δραστηριοτήτων για κατανόηση των Θετικών Επιστημών, των διαφοροποιήσεων και των διασταυρώσεών τους,
 • στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ψηφιακών περιβαλλόντων και διαδικτυακών εφαρμογών προσαρμόσιμων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια) και σε κάθε μορφής περιγράψιμες συνθήκες εκπαίδευσης (τυπική, άτυπη, ανοικτή, διά βίου) με στόχο τη διεπιστημονική συγκρότηση της επιστημονικής γνώσης.

Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα σεμινάρια/εργαστήρια κάθε μαθήματος είναι οργανωμένα σε 10 (δέκα) ενότητες εκπαίδευσης, οι οποίες πραγματοποιούνται ομαδοποιημένα στις 4 μηνιαίες συναντήσεις (κύκλους). Οι δυο κύκλοι κάθε εξαμήνου (50%) παρέχουν την ψηφιακή/δικτυακή δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης και συμμετοχής.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η συγκέντρωση ενενήντα (90) πιστωτικών µονάδων (ECTS) με την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε οκτώ υποχρεωτικά (8) μαθήματα τα δυο πρώτα εξάμηνα, καθώς δυο ειδικών υποστηρικτικών μαθημάτων στο τρίτο εξάμηνο, που συνδέονται με την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης και την εκπόνησησυγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση» κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40) μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες.

Για την εγγραφή και παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης συνολικού ύψους Δύο Χιλιάδων Τετρακοσίων Ευρώ (2.400€). Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους σε τέσσερις δόσεις: 600 ευρώ μέσα σε 20 μέρες από την ανακοίνωση των επιτυχόντων, 600 ευρώ κατά την εγγραφή στο πρώτο εξάμηνο, 600 ευρώ στην έναρξη του δευτέρου εξαμήνου και 600 ευρώ στην έναρξη του τρίτου εξαμήνου, σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία. Ποσοστό έως τριάντα τοις εκατό (30%), των φοιτητών/τριών που έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. μπορούν να απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017.

Στους μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες παρέχεται φοιτητική ταυτότητα, δυνατότητα δωρεάν σίτισης στο Φοιτητικό Εστιατόριο και στέγασης στις Πανεπιστημιακές Εστίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο και στους Κανονισμούς-Αποφάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Λεπτομέρειες για τους όρους παρακολούθησης, τα κριτήρια αξιολόγησης και τα πλήρη δικαιώματα και υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών, περιέχονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ., που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (εδώ).

Αιτήσεις υποψηφιότητας

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι.. Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση περάτωσης σπουδών, μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ..

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σχετ. παρ. 7 του άρθρου 34 του Ν. 4485/17.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
 • επάρκεια γνώσης (επίπεδο Β2) τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, όπως αυτή πιστοποιείται από τα αποδεικτικά ξένης γλώσσας ή ελλείψει αυτών από γραπτή εξέταση στην κατανόηση και απόδοση ξενόγλωσσου επιστημονικού κειμένου και
 • επάρκεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, [επεξεργασία κειμένου (word), διαχείριση πινάκων excel, σύνταξη παρουσιάσεων (powerpoint), και χειρισμός βασικών υπηρεσιών internet], όπως αυτή αποδεικνύεται από σχετικά πιστοποιητικά ή ελλείψει αυτών από εξέταση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών

Κριτήρια επιλογής

Για την επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. συνεκτιμώνται:

(α) Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.. Τέτοια προσόντα είναι ο βαθμός πτυχίου, η συνάφεια προπτυχιακών μαθημάτων ή πτυχιακής εργασίας, το επιστημονικό έργο, η συμμετοχή σε συναφή ερευνητικά προγράμματα, η κατοχή και άλλων πανεπιστημιακών πτυχίων ή μεταπτυχιακών τίτλων πέραν του πρώτου, η επαρκής γνώση (επίπεδο Β2) περισσότερων από μια ξένη γλώσσα κ.λπ.,
(β) Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης (δείτε το «Παράρτημα»).

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν, στη συνέχεια, σε συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν στην έδρα του Τμήματος, σε χρονικό διάστημα που θα γνωστοποιηθεί στους/στις υποψηφίους/ες και θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Τμήματος και του Π.Μ.Σ.. Μετά από αιτιολογημένη αίτηση των υποψηφίων, παρέχεται η δυνατότητα η συνέντευξη να πραγματοποιηθεί με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι τη Δευτέρα 06 Ιουνίου 2022 και ώρα 14:00, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: εδώ

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν εμπρόθεσμα τα παρακάτω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά:

 1. Ηλεκτρονική Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας.
 2. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Βιογραφικό σημείωμα.
 4. Φωτοτυπία Πτυχίου/Διπλώματος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών. (Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 34 του Ν. 4485/17).
 5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας του Βασικού τίτλου Σπουδών (με ακριβή μέσο όρο βαθμολογίας).
 6. Άλλα Πτυχία – Διπλώματα (Δίπλωμα Διετούς Μετεκπαίδευσης (διδασκαλείο), πτυχίο Α.Ε.Ι., Δ.Μ.Σ., Διδακτορικό Δίπλωμα), εάν υπάρχουν. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 7. Αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 και άνω (καλή γνώση) στις εξής ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά ή Ισπανικά. Όσοι/ες από τους/τις υποψηφίους/ες δεν διαθέτουν αντίστοιχο αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας, θα εξεταστούν γραπτώς την ημέρα της συνέντευξής τους. Tο επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους τρόπους και τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στον ΑΣΕΠ (βλ. Παράρτημα), για τα οποία οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν ακριβή και επικυρωμένα αντίγραφα.
 8. Αποδεικτικά γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) παρουσιάσεων και δ) υπηρεσιών διαδικτύου. Τα αποδεικτικά που γίνονται δεκτά αναφέρονται στο «Παράρτημα». Όσοι/ες από τους υποψηφίους δεν διαθέτουν αντίστοιχο αποδεικτικό γνώσης χειρισμού Η/Υ, θα εξεταστούν στην χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών την ημέρα της συνέντευξής τους.
 9. Ανάτυπα άρθρων που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά, είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με σύστημα κριτών, μονογραφίες ή διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
 10. Αποδεικτικά Επαγγελματικής ή Ερευνητικής δραστηριότητας, συναφούς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (εάν υπάρχουν).
 11. Αντίτυπο πτυχιακής εργασίας με θέμα συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (εφόσον εκπονήθηκε), σε ψηφιακή μορφή.
 12. Αντίτυπο πτυχιακής εργασίας με θέμα συναφές με τις Επιστήμες της Αγωγής (εφόσον εκπονήθηκε), σε ψηφιακή μορφή.
 13. Κάθε άλλο στοιχείο που θα συνέβαλε, ώστε η Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα σχετικά με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα και την εμπειρία.

Τα αποτελέσματα επιλογής των Υποψηφίων θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα του Τμήματος και του Π.Μ.Σ..

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., Δημοκρατίας 1, κτήριο «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ», Ρόδος Τ.Κ.85132, Ρόδος (τηλ. επικοινωνίας 2241099192, καθημερινά (από 09:00 έως 15:00), στο email Rhodes_PMS_DT@aegean.gr καθώς και στην Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: εδώ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 06/06/2022

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι image-1024x154.jpeg