ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ: «ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΕΥΖΩΙΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ίδρυσε και λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2020-2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/17, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΕΥΖΩΙΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ» (ΦΕΚ 2329/τ.Β’/15.06.2020). Η παρούσα Πρόσκληση αφορά στην επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σύμφωνα με το Σχέδιο Κανονισμού του Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ 1989/τ.Β’/14.05.2021). Το Π.Μ.Σ. διαρκεί τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην θεματική «Διατροφή, Ευζωία & Δημόσια Υγεία».

Σκοπός /Αντικείμενο του ΠΜΣ 

Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο «Διατροφή, Ευζωία & Δημόσια Υγεία» εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, διέπεται από συνεκτική διεπιστηµονική προσέγγιση και αποσκοπεί στην παροχή εκπαίδευσης και σύγχρονης θεωρητικής και πρακτικής γνώσης στον τομέα της Διατροφής σε σχέση με την Προαγωγή της Ευζωίας και της Δημόσιας Υγείας. Ειδικότερα, το ΠΜΣ αποσκοπεί στην επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση μελλοντικών στελεχών της δημόσιας διοίκησης, της ιδιωτικής παραγωγής/επιχείρησης τροφίμων και της συμβουλευτικής δραστηριότητας στο ραγδαίως εξελισσόμενο πεδίο της διατροφής και του κρίσιμου ρόλου αυτής στην προαγωγή της ευζωίας και της υγείας του σύγχρονου ανθρώπου. Το ΠΜΣ παρέχει προηγμένες και εξειδικευμένες γνώσεις που αφορούν την εις βάθος κατανόηση-αξιολόγηση-διαχείριση της διατροφικής αξίας των θρεπτικών συστατικών των τροφίμων και της ένταξης αυτών στα πλαίσια μιας ισορροπημένης διατροφής και διατροφικής πολιτικής. Παράλληλα, το ΠΜΣ αποσκοπεί στην μεταφορά εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα διατροφής που σχετίζονται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων και που ταυτοχρόνως προάγουν την γενικότερη ποιότητα ζωής του ανθρώπου, καθώς και την εφαρμογή αυτών των διατροφικών προτύπων για την επίτευξη της ευζωίας του ανθρώπου σε πολλαπλά επίπεδα, κοινωνικά, πολιτισμικά, περιβαλλοντικά, κ.α. Η προσέγγιση αυτή ακολουθεί το πρότυπο επιστημονικό πρόγραμμα διεθνών εκπαιδευτικών οργανισμών και ανάλογων ΠΜΣ διεθνώς.

Απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών, η επιτυχής εξέταση σε 2 από τα 4 προσφερόμενα μαθήματα επιλογής (ένα επιλογής μάθημα από τα 2 προσφερόμενα ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο), η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση εξήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS), οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

1. Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από Α΄ εξάμηνο
2. Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από Β΄ εξάμηνο
3. Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από Γ΄ εξάμηνο

Πλήρης/Μερική Φοίτηση 

Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης. Δεν προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών. Προβλέπεται όμως, η διεξαγωγή των μαθημάτων τις απογευματινές ώρες και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ώστε να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι/ες  φοιτητές/τριες.

Χρονική διάρκεια φοίτησης 

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μ.Δ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα αφορούν την παρακολούθηση μαθημάτων και το τρίτο ακαδημαϊκό εξάμηνο την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Τρόπος παρακολούθησης

Στο Π.Μ.Σ. η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης, αλλά και με μέσα εξ αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Ειδικότερα, για τη φοίτηση στο ΠΜΣ απαιτείται η εντατική παρακολούθηση με φυσική παρουσία των φοιτητών/τριων στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στη Λήμνο για διάστημα εφτά ημερών στο τέλος του πρώτου ακαδημαϊκού εξάμηνου (Φεβρουάριος) και εφτά ημερών στο τέλος του δεύτερου ακαδημαϊκού εξάμηνου (Ιούνιος). Τις υπόλοιπες εβδομάδες τα μαθήματα θα υλοποιούνται εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης του ΠΜΣ.

Γλώσσα διδασκαλίας 

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική, ενώ μέρος των μαθημάτων δύναται να διδαχθεί στην αγγλική γλώσσα. Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας καθώς και η πιθανή υποβολή δημοσίευσης σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό γίνονται στην ελληνική ή/και την αγγλική γλώσσα.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.

Ελάχιστες τυπικές προϋποθέσεις για την εισαγωγή στο ΠΜΣ είναι πτυχίο ή δίπλωμα α’ κύκλου σπουδών και η επάρκεια της Αγγλικής σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (σχετ. το άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 4485/17).

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί και δεκτές κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, κυρίως Τμημάτων ποικίλης συναφούς εξειδίκευσης, όπως επιστήμονες υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, φαρμακοποιοί, φυσιοθεραπευτές, υγιεινολόγοι, κλπ), διατροφολόγοι, διαιτολόγοι, επιστήμονες και τεχνολόγοι τροφίμων, χημικοί, βιολόγοι, γεωπόνοι, χημικοί μηχανικοί, περιβαλλοντολόγοι, επιστήμονες φυσικής αγωγής, λειτουργοί δημόσιας υγείας και στελέχη επιχειρήσεων τροφίμων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι οι απόφοιτοι από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και από τη Σχολή Ικάρων (άρθρο 88 Ν.3883/2010 ΦΕΚ 167/24-9-2010, τ. Α΄). Επίσης, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 38 Ν.4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α΄).

Παράλληλα, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ανωτέρω ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου https://nautilus.aegean.gr/ (παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσηςέως και τις 31 Μάϊου 2022 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας 
2. Φωτοτυπία τίτλων σπουδών, ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών. Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (τέως ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)
3. Φωτοτυπία Πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου.
4. Βιογραφικό σημείωμα που θα αναφέρονται οι σπουδές και τυχόν επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία.
5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
7. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής τουλάχιστον επιπέδου Β2. (Πιστοποιητικά άλλων γλωσσών, εάν υπάρχουν)
8. Πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς/ες υποψήφιους/ες
9. Δύο συστατικές επιστολές, αν υπάρχουν.
10. Φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.
11. Τέλος, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη τους θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχετικά με την ηλεκτρονική κατάθεση στο σύστημα «ΝΑΥΤΙΛΟΣ», το βιογραφικό σημείωμα, η φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας και κάθε άλλο στοιχείο, θα πρέπει να επισυναφθούν στο πεδίο «Βιογραφικό» σε μορφή αρχείου pdf, jpg, tif ή zip.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία ως προς την υποβολή αίτησης οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (κ. Αικατερίνη Παλατιανού, τηλ. επικοινωνίας: 22540-83013, E-mail: dmfns@aegean.gr). Ενημερώσεις και πληροφορίες θα αναρτιούνται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών http://msc.fns.aegean.gr/.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31/05/2022

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι image-1024x154.jpeg