Ανοιχτή θέση εργασίας: ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Το Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου επιθυμεί να προσλάβει
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Κωδικός Θέσης PROJ0522
Περιγραφή θέσης
– Διαχείριση διεθνών και κοινοτικών έργων: συντονισμός και υλοποίηση δράσεων, κατάρτιση αναφορών προόδου, επικοινωνία με αρμόδιους φορείς
– Συντονισμός υποβολής προτάσεων αναπτυξιακών προγραμμάτων: εντοπισμός προγραμμάτων, εύρεση εταίρων, συντονισμός υποβολής εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων (πχ EC Grants, Horizon, ΕΣΠΑ, EuropeAid Technical Assistance projects)  
Εκπαίδευση
Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο οικονομικών ή κοινωνικών επιστημών και να χειρίζεται άριστα την αγγλική γλώσσα.
Επίσης θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:
– Μεταπτυχιακός τίτλος
– Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών  
Εμπειρία
Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τριετή εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων.
Ειδικότερα:
– Γνώση των διαδικασιών κοινοτικών διαγωνισμών
– Εμπειρία στην υλοποίηση διακρατικών έργων
– Εμπειρία στη διαχείριση κοινοτικών έργων στην Ελλάδα Ικανότητα εργασίας υπό αυστηρά χρονοδιαγράμματα
– Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με διεθνείς ομάδες επιστημόνων  
Επιπλέον προσόντα που θα εκτιμηθούν:
Πιστοποίηση διαχείρισης έργων ή αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση κοινοτικών έργων Δυνατότητα για ταξίδια μικρής διάρκειας εντός Ευρώπης  
Η θέση προσφέρει:
– Θέση πλήρους απασχόλησης με έδρα την Αθήνα
– Δυνατότητα συνεργασίας με επιστήμονες διεθνούς κύρους
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό στα αγγλικά, συνοδευόμενο από επιστολή ενδιαφέροντος στα αγγλικά, στο projects@cecl.gr έως τις 10 Μαΐου 2022.
Όλα τα βιογραφικά θα συλλεχθούν και θα αξιολογηθούν με απόλυτη εχεμύθεια και διακριτικότητα. Τα βιογραφικά θα παραμείνουν στη βάση δεδομένων του Ιδρύματος για διάστημα 6 μηνών.
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ακαδημίας 43, 106 72 Αθήνα
ΤΗΛ.: (210) 36.23.634, 36.23.736· FAX: (210) 33.90.522
Website: www.cecl.gr · E-mail: centre@cecl.gr
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 10 Μαΐου 2022