Θέσεις εργασίας στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «EU survey on Gender-Based violence
against women and other forms of inter-personal Violence (EU-GBV) in Greece»
, το
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.


ΘΕΣΕΙΣ
Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης θα πληρωθούν δεκαπέντε (15) θέσεις
έκτακτου προσωπικού το οποίο θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών μέσω σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η απασχόληση στο έργο. Αναλυτική περιγραφή των θέσεων παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το αντικείμενο του έργου του έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος. Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου των θέσεων, καθώς και τα παραδοτέα που σχετίζονται με αυτή, θα αποτυπωθούν στη σύμβαση η οποία θα συναφθεί ανάμεσα στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και το προσωπικό που θα επιλεγεί.
Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος των παραδοτέων του έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου.
ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού για τις προκηρυσσόμενες θέσεις
ορίζεται η έδρα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, Κρατίνου 9 και Αθηνάς ή
οπουδήποτε αλλού συμφωνηθεί με τον υπεύθυνο του έργου βάσει του δειγματοληπτικού πλαισίου της έρευνας πεδίου. Επισημαίνεται ότι για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου δύναται να απαιτηθεί και εκτός έδρας μετακίνηση των συμβαλλομένων. Σε αυτή τη περίπτωση τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής επιβαρύνουν το ΕΚΚΕ και καταβάλλονται στον μετακινούμενο επιπλέον της συμφωνηθείσας αμοιβής του.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ‘ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΕΔΙΟΥ’ (Field
Supervisor) (ΚΩΔ. 1)

 Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία, τουλάχιστον 1 έτους, ως επόπτης/επόπτρια πεδίου σε ποσοτικές έρευνες
 Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία ως συνεντευκτής/συνεντεύκτρια σε ποσοτικές έρευνες
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΕΔΙΟΥ (Field Supervisor)
(ΚΩΔ. 1)

 Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Κατοχή διπλώματος οδήγησης Κατηγορίας Β και άδειας κυκλοφορίας ΙΧ
αυτοκινήτου
 Μόνιμη διαμονή σε: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Λάρισα, Κρήτη,
Καβάλα
 Δυνατότητα μετακίνησης και διαμονής εκτός έδρας
 Τεκμηριωμένη εμπειρία στη χρήση λογισμικού CAPI (Computer Assisted Personal
Interviewing).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση t.boutziori@ekke.gr (με κοινοποίηση στο e-mail: necoud@ekke.gr) μέχρι και την Δευτέρα 09/05/2022 και ώρα 14.30. Αντικατάσταση των προτάσεων ή διόρθωση αυτών ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. Προτάσεις, οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται. Ελλιπείς προτάσεις και προτάσεις χωρίς αναφορά στον τίτλο της θέσης δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν. Προσόντα που αναφέρονται είτε στις προτάσεις, είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν και δεν θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ.
Νεκτάριο Ουδενιώτη /τηλ. 210 7491605/ necoud@ekke.gr.

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 9/05/22, 14:30

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι epanadvm_footer_2-1024x154.jpg