Πρόσκληση για υποψήφιους διδάκτορες από το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε εφαρμογή της Πράξης 8/14-3-2022, Θέμα 3οτης Γενικής Συνέλευσης του  Τμήματος, προκηρύσσει τέσσερις (4) θέσεις υποψήφιων διδακτόρων και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή υποψηφιότητας στις παρακάτω θεματικές περιοχές: 

  • Ποιότητα παιδικού σταθμού και κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών
  • Ο ρόλος της ηγεσίας πολιτισμικής απόκρισης ως μορφή ηγεσίας στην συμπεριληπτική εκπαίδευση
  • Μουσειακή εκπαίδευση και πρόσβαση για επισκέπτες πρώιμης παιδικής ηλικίας στο φάσμα του αυτισμού
  • Πολιτότητα και Πολιτισμικός Πλουραλισμός σε Παιδικούς Σταθμούς

H υποψηφιότητα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email της Γραμματείας ecec@uniwa.gr και αποστέλλεται μέχρι Δευτέρα 18 Απριλίου 2022.

Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά 

1. Αίτηση υποψηφιότητας, η οποία είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του Τµήµατος https://ecec.uniwa.gr/ στην ενότητα εδώ. Στην αίτηση εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής αναγράφονται: 

i. ο προτεινόμενος τίτλος Διδακτορικής Διατριβής 

ii. η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής (η οποία μπορεί να  είναι εκτός της ελληνικής είτε η αγγλική είτε άλλη δόκιμη επιστημονικά γλώσσα) σε συμφωνία με τον Επιβλέποντα 

iii. ο προτεινόμενος Επιβλέπων της Διδακτορικής Διατριβής. 

2. Μαζί με την αίτηση, οι υποψήφιοι καταθέτουν:  

i. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου 

ii. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

iii. Αντίγραφα πτυχίων (πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών και μεταπτυχιακών τίτλων) από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ομοταγή της αλλοδαπής αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ 

iv. Αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών 

v. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας οποιασδήποτε επίσημης γλώσσας (αντίστοιχο  τουλάχιστον με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1/C1(πολύ  καλή γνώση). Εάν ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές  σπουδές στην αλλοδαπή σε Πανεπιστήμιο αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ, ο  αντίστοιχος τίτλος σπουδών του θεωρείται ως πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της  ξένης γλώσσας. 

vi. Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής (άρθρο 38 του ν. 4485/2017), η  δομή του οποίου περιγράφεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Το Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης της Διδακτορικής Διατριβής εκτεινόμενο σε περίπου 2500-3000 λέξεις κατατίθεται σε τρία αντίτυπα. 

vii. Σύντομη περίληψη της προτεινόμενης Διδακτορικής Διατριβής στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. 

viii. Υπεύθυνη δήλωση ότι «δεν είναι υποψήφιος Διδάκτορας ούτε έχει υποβάλλει αίτηση  για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σε άλλο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής». 

ix. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας 

x. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές αναγνωρισμένου ερευνητικού  κέντρου, οι οποίες θα αναφέρονται στις σπουδές και στην ικανότητα του υποψηφίου να εκπονήσει Διδακτορική Διατριβή, 

xi. Επιπλέον, ο υποψήφιος μπορεί να καταθέτει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θεωρεί ότι μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητά του. 

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη  Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής λειτουργεί σύμφωνα με το  ΦΕΚ 5998/31-12-2018, τις τροποποιήσεις σύμφωνα με το ΦΕΚ 3998/τ.Β’/30-8-2021 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 18/04/22

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι image-33.png