Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου δέχεται αιτήσεις για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με αντικείμενο την Κοινωνιολογία, το οποίο οδηγεί σε Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) στην επιστήμη της Κοινωνιολογίας.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση Δ.Δ ορίζεται σε τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη.

Για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν όσοι ενδιαφέρονται για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στις ακόλουθες θεματικές περιοχές ενδιαφερόντων των καθηγητών του Τμήματος:

 • Κοινωνικά Κινήματα και Συλλογικές Δράσεις στη Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία. (ΨΜ)
 • Κοινωνιολογία της Υγείας, της ασθένειας και της θεραπείας. (ΣΕ)
 • Κοινωνιολογία των Πανδημιών. (ΣΕ)
 • Κοινωνιολογία της Καθημερινής ζωής. (ΣΕ)
 • Σύγχρονη κοινωνιολογική θεωρία. (ΣΕ)
 • Πολιτισμικό τραύμα και σύγχρονη ελληνική εξωτερική πολιτική (MM)
 • Κοινωνιολογία και Εθνογραφία του Ελληνικού Σχολείου. (ΑΑ)
 • Κοινωνιολογία και κοινωνική παιδαγωγική της αναπηρίας. (ΑΑ)
 • Κοινωνιολογία των κινημάτων κοινωνικής υγιεινής (sanitary movements). Συγκριτική προσέγγιση. (ΑΑ)
 • Κοινωνιολογία του εγκλεισμού (workhouses, ολοπαγή ιδρύματα, lockdown κ.λπ.). Συγκριτική προσέγγιση. (ΑΑ)
 • Οικογένεια, σεξουαλικές πρακτικές και μορφές οικειότητας στη σύγχρονη Ελλάδα. (ΑΑ)
 • Από τη βιοπολιτική της πανδημίας στη πολιτική οικονομία της «συνδημίας»: η Ελληνική περίπτωση. (ΑΑ)
 • Μεταμορφώσεις της μισθωτής εργασίας στη σημερινή Ελλάδα (τηλεργασία: «πληθοπορισμός», «ουμπεροποίηση» κ.ο.κ.). (ΑΑ)

Δικαίωμα υποβολής αίτησης (άρθρο 38 του Ν. 4485/17) για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχει ο/η κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του Ν.4485/17. Σε ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, γίνεται αιτιολογημένα δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ.

Οι υποψήφιοι από την αλλοδαπή θα πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα οι υποψήφιοι είναι:

 1. Αίτηση (άρθρο 38 του Ν. 4485/17).
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (άρθρο 38 του Ν. 4485/17).
 3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος με αναλυτική βαθμολογία και ακριβή Μ.Ο.
 4. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με αναλυτική βαθμολογία
 5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας  
 6. Δύο (2) συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μια (1) τουλάχιστον να προέρχεται από καθηγητή/τρια που έχει διδάξει τον υποψήφιο
 7. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης ξένης γλώσσας
 8. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
 9. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
 10. Αναλυτικό Υπόμνημα σχετικά με τα επιστημονικά ενδιαφέροντά τους και τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται για διδακτορικές σπουδές
 11. Προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής-καταγράφεται στην αίτηση (άρθρο 38 του Ν. 4485/17).
 12. Ο/η προτεινόμενος/η ως επιβλέπων/ουσα ο/η οποίος/α (άρθρο 38 του Ν. 4485/17) ανήκει σε όσους/ες έχουν δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4485/17, όπως ισχύει-καταγράφεται στην αίτηση (βλέπετε και άρθρο 7, Ενότητα Ε του παρόντος κανονισμού).
 13. Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής (άρθρο 38 του Ν. 4485/17) το οποίο οφείλει να περιέχει:
  1. Προτεινόμενο θέμα και τίτλο διδακτορικής διατριβής
  2. Περιγραφή του σκοπού της διδακτορικής διατριβής και των υπό εξέταση ερωτημάτων ή επιστημονικών υποθέσεων
  3. Σύντομη επισκόπηση της επιστημονικής συζήτησης γύρω από το προτεινόμενο θέμα και συζήτηση της πιθανής συνεισφοράς του εν λόγω διδακτορικού στην συνολική προβληματική
  4. Σκιαγράφηση της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί
  5. Ενδεικτική βιβλιογραφία

Τέλος, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να καταθέσει κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με την γνώμη του/της, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη.

Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ / ΔΙΚΑΤΣΑ.

Για την ημερομηνία και ώρα συνέντευξης θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας, Λόφος Πανεπιστημίου Κτίριο Διοίκησης, 81100 Μυτιλήνη, μέχρι Παρασκευή 08 Απριλίου 2022 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας, κ. Μπουλμπούλης, τηλ.: 2251036525, φαξ: 2251036509,
e-mail: sboul@aegean.gr
Internet site: www.aegean.gr/sociology

Προκήρυξη

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 08/04/22